IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0002

„VILNIAUS STATYBOS SEKTORIAUS PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA“

Projekto vykdytojas Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
Bendra projekto vertė 929 510,63 Eur
ES paramos šaltinis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-12-31

VšĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centro“ (toliau – VSRC) bazėje projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V -03-004 lėšomis buvo įrengtas ir 2015 m. vasario 26 d. atidarytas Vilniaus statybos sektoriaus praktinio mokymo centras. Numatyta, kad šis sektorinis praktinio mokymo centras specializuosis rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus statybų sektoriaus įmonėms.

Siekiant gerinti mokymosi sąlygas Vilniaus statybos sektoriaus praktinio mokymo centre (toliau – VSSPMC), numatomos investicijos į VSSPMC praktinio mokymo bazės modernizavimą. Profesinio mokymo programose praktiniam mokymui skiriama apie du trečdaliai specialybės dalykams numatytų valandų. Todėl praktinio mokymo bazės tinkamumas ir atitiktis darbo rinkos poreikiams yra viena svarbiausių sąlygų, užtikrinant kokybišką profesinį mokymą.

Įrengiant VSSPMC, dalis mokymo ir bendrabučio patalpų dėl lėšų stokos nebuvo renovuota. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančius darbo rinkos poreikius ir siekiant užtikrinti kokybišką profesinį mokymą, būtina pertvarkyti dalį praktinio mokymo patalpų, atnaujinti bendrabučio vidaus patalpas, aprūpinti VSSPMC trūkstama modernia praktinio mokymo įranga, įsigyti transporto priemonę mokinių pervežimui.

 • Atnaujinta apie 920,00 kv.m VSSPMC praktinio mokymo patalpų, sukuriant tinkamas ir LR higienos normų reikalavimus atitinkančias sąlygas mokinių ir tęstinio mokymosi programų dalyvių mokymuisi.
 • Atnaujinta apie 160,00 kv.m bendrabučio vidaus patalpų, sukuriant patogias ir LR higienos normų reikalavimus atitinkančias sąlygas mokinių, kurie atvyksta iš kitų regionų, mokymuisi.
 • Įsigyta trūkstama praktinio mokymo įranga, sudarant sąlygas taikyti pažangius ir darbo rinkos poreikius atitinkančius mokymo metodus.
 • Įsigyta papildoma transporto priemonė mokinių pavežėjimui, siekiant užtikrinti esamą mokinių pavežėjimo paslaugų poreikį.
 • VSRC pirminio profesinio mokymo mokiniai.
 • Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.
 • Asmenys, siekiantys tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti kitą.
 • Bedarbiai, užsiregistravę Darbo biržoje.
 • Profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai.
 • Statybų sektoriuje veikiančios įmonės.
 • Aukštos kokybės ir aktualius darbo rinkos poreikius atitinkantis profesinis mokymas;
 • Užtikrintos tinkamos sąlygos mokinių mokymuisi;
 • Praktinio mokymo procese naudojamos pažangios technologijos ir įranga, sudarančios sąlygas profesijos mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją, o mokiniams ir tęstinių mokymo programų dalyviams – įgyti darbo rinkos poreikius atitinkančius praktinius įgūdžius.
 • Tinkamos ir LR higienos normų reikalavimus atitinkančios sąlygos iš kitų miestų bei rajonų atvykusių mokinių mokymuisi ir poilsiui bendrabučiuose.
 • Pagal poreikį užtikrinama asmenų, kurie atvyksta mokytis į VSSPMC pavežėjimo paslauga.

Projekto rezultatai prisidės prie 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ tikslo – mokymosi sąlygų gerinimas jaunimui ir suaugusiems sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Įgyvendinus projekto investicijas, VSSPMC būtų užtikrinta darbo rinkos poreikius atitinkanti profesinio mokymo kokybė, sukurtos tinkamos ir LR higienos normų reikalavimus atitinkančios sąlygos mokinių ir tęstinio mokymosi programų dalyvių mokymuisi. Projektas prisidėtų prie profesinio mokymo kokybės gerinimo ir patrauklumo didinimo, būtų sudarytos galimybės profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, padidėtų profesinio mokymo įstaigos veiklos efektyvumas. Gerėjanti profesinio mokymo kokybė lemtų profesinio rengimo patrauklumo didėjimą, todėl profesinį mokymą pasirinktų didesnė dalis šalies besimokančių asmenų, o statybų sektoriaus įmonės būtų geriau aprūpinamos darbo rinkos poreikius atitinkančios kvalifikacijos specialistais. Kokybiškiau parengti profesinį išsilavinimą turintys specialistai dirbtų veiksmingiau ir kokybiškiau, padidėtų jų darbo našumas.