VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS

ĮSTAIGOS TARYBOS ( SAVIVALDOS INSTITUCIJA) SUDĖTIS
2020-2023 m.

Įstaigos tarybos pirmininkė

Asta Šimakauskienė
el. paštas: asta.simakauskiene@vsrc.lt

Įstaigos tarybos sekretorė

Živilė Liškauskaitė
el. paštas: zivile.liskauskaite@vsrc.lt

Įstaigos tarybos nariai:

VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS
Asta Šimakauskienė Profesijos mokytoja – tarybos pirmininkė
Živilė Liškauskaitė Profesijos mokytoja – tarybos sekretorė
Daiva Atmanavičienė Chemijos ir ekologijos mokytoja
Vytautas Nekrošius Fabijoniškių skyriaus vedėjas
Alesia Ilgevičienė Statybos sektoriaus praktinio centro vadovė
Edvard Žibort Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Eglė Norkienė Tėvų (rūpintojų) bendruomenės atstovė
Jovita Gedgaudaitė -Fiodorovienė Tėvų (rūpintojų) bendruomenės atstovė
Antanas Nalevaika Tėvų (rūpintojų) bendruomenės atstovas
Marek Volonsevič Viršuliškių skyriaus A20-1 grupės mokinys
Deividas Bukevič Viršuliškių skyriaus K22-5 grupės mokinys
Arnas Vitkauskas Fabijoniškių skyriaus AF-21-2 grupės mokinys

Įstaigos tarybos funkcijos:

  • teikia pasiūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • svarsto ir aprobuoja Įstaigos metinį veiklos planą, Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos direktoriaus;
  • teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo, vertina Įstaigos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui;
  • svarsto Įstaigos mokytojų, mokinių ir bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui;
  • teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus;
  • teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
  • atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstaigos įstatuose.

VSRC įstaigos tarybos nuostatai