VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS

ĮSTAIGOS TARYBOS ( SAVIVALDOS INSTITUCIJA) SUDĖTIS
2024-01-24 iki 2027-01-23 m.

Įstaigos tarybos pirmininkė

Živilė Liškauskaitė
el. paštas: zivile.liskauskaite@vsrc.lt

Įstaigos tarybos pavaduotojas

Danielius Burokas
el. paštas: danielius burokas@vsrc.lt

Įstaigos tarybos sekretorė

Violeta Lakštauskienė
el. paštas: violeta.lakstauskiene@vsrc.lt

Įstaigos tarybos nariai:

VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS
Živilė Liškauskaitė Profesijos mokytoja – tarybos pirmininkė
Danielius Burokas Profesijos mokytojas – tarybos pavaduotojas
Violeta Lakštauskienė Profesijos mokytoja – tarybos sekretorė
Jeronimas Mikiparavičius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Daiva Šaulienė Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai
Alesia Ilgevičienė Statybos sektoriaus praktinio centro vadovė
Vida Žinienė Tėvų (rūpintojų) bendruomenės atstovė
Nadežda Baranovskaja Tėvų (rūpintojų) bendruomenės atstovė
Indrė Kurovskienė Tėvų (rūpintojų) bendruomenės atstovė
Ernesta Petrovaitė Viršuliškių skyriaus A23-3 grupės mokinė
Mykolas Rauckis Fabijoniškių skyriaus ŠVF23-4 grupės mokinys
Aleksandra Marija Čėglytė Fabijoniškių skyriaus AF23-3 grupės mokinė

Įstaigos tarybos funkcijos:

  • teikia pasiūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • svarsto ir aprobuoja Įstaigos metinį veiklos planą, Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos vadovo;
  • teikia siūlymų Įstaigos vadovui dėl Įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo, vertina Įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui;
  • svarsto Įstaigos mokytojų, mokinių ir bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos vadovui;
  • teikia siūlymus Įstaigos vadovui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto Įstaigos vadovo teikiamus kitus klausimus;
  • teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
  • atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose.