ERASMUS+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektas

„Pameistrystės diegimo iššūkiai“,

sutarties Nr. 2015-1-LT01-KA102-013289

Profesinio mokymo įstatyme pameistrystė įteisinta kaip profesinio mokymo organizavimo forma, tačiau ji dar nėra taikoma Lietuvoje. Pameistrystė pagrįsta mokymu darbo vietoje, todėl jos diegimas Lietuvos profesinio mokymo sistemoje, kur mokymas organizuojamas mokykline forma, kelia iššūkių.

Šio projekto pagrindinis tikslas yra perimti ir pritaikyti novatorišką europinę praktiką, susijusią su naujos mokymo(si) medžiagos ir metodų taikymu praktinio mokymo sistemų tobulinime ir susipažinti su pameistrystės plėtojimo modeliais statybos sektoriuje.

Konsorciume dalyvaujančiose institucijose veikia sektoriniai praktinio mokymo centrai, yra gerai sukomplektuota įranga, įdiegti nauji technologiniai procesai. Į sektorinius centrus atvyksta mokytis kitų Lietuvos profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Todėl projekto dalyviams, profesijos mokytojams ir vadybininkams, labai svarbu sukaupti patirties, įgyti naujų žinių ir kompetencijų šiose srityse:

* naujų praktinio mokymo sistemų ir realaus gyvenimo atvejų verslo ir statybos bei pramonės tyrime,

* įkuriant virtualias laboratorijas (darbo vietas), pritaikytas darbo rinkos poreikiams,

* profesinio mokymo paslaugų teikėjų bendradarbiavimo su mokslo, studijų, dizaino, meno ir kt. institucijomis, siekiant ugdyti kūrybiškumą ir skatinant inovacijas,

* susipažinti su pameistrystės plėtros praktika, patirtimi, modeliais įvairiose šalyse,

* išanalizuoti pameistrystės diegime išorinius procesus – socialinių dalininkų įtraukimą, jų vaidmenį, kokybės valdymą, teisinį reglamentavimą, finansavimą ir kt.,

* susipažinti su mokymo pameistrystės forma, programų rengimu, mokymo trukme, eiga.

Stažuočių metu projekto dalyviai stebės teorinius ir praktinius užsiėmimus, susipažins su mokymo bazėmis, mokymo proceso organizavimu, mokymo pameistrystės forma organizavimu, mokymo programomis, praktinio mokymo metodais, praktinio mokymo organizavimu darbo vietose, domėsis kaip palaikomi ryšiai su socialiniais partneriais. Be to, projekto dalyviams bus galimybė patobulinti užsienio kalbų kompetencijas, geriau pažinti kitų šalių kultūrą, žmones.

Konsorciumo nariai:

1. VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras – koordinatorius

2. Alytaus profesinio rengimo centras – konsorciumo narys

3. VšĮ Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras – konsorciumo narys

Personalo praktikos/darbo stebėjimo vietos: Austrija, Čekija, Ispanija, Italija, Vokietija.

Personalo praktikos/darbo stebėjimo trukmė: 4 darbo dienos.