ERASMUS+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektas

„Inovatyvūs praktinio mokymo(si) metodai“,

sutarties Nr. 2015-1-LT01-KA102-013286

 

Šiuolaikinis profesinis mokymas neatsiejamas nuo inovatyvių profesinio mokymo metodų ir modernių mokymo(si) priemonių. Tokių priemonių panaudojimas, taikant tinkamus mokymo ir mokymosi metodus yra svarbus indėlis, kuriant patrauklią mokymo ir mokymosi aplinką, skatinant kokybišką mokytojo ir mokinio bendradarbiavimą. Tuo profesinis mokymas taptų patrauklesniu ir efektyvesniu.

Pagrindinis šio projekto tikslas – perimti europinę patirtį, taikant aktyvius ir inovatyvius mokymo metodus, kurie padėtų besimokantiems siekti profesinio mokymo programoje numatytų mokymo(si) tikslų ir kompetencijų, plėtotų besimokančiųjų pojūčius, suvokimą, vaizdinius, mąstymą ir sugebėjimus, praktinio darbo mokėjimus ir įgūdžius, skatintų motyvaciją aktyviai ir savarankiškai mokytis bei dirbti.

Projekto dalyviai (15 profesijos mokytojų ir 30 mokinių) stažuočių metu tobulins turimas ir įgis naujas kompetencijas. Ypatingą dėmesį atkreips į kūrybingumo, novatoriškumo bei verslumo ugdymą per profesinį mokymą bei taikytinus lanksčius mokymo(si) metodus, o taip pat ir į mokymosi patvirtinimą anksčiau institucijoje besimokiusiems mokiniams, kurie dėl kokių tai priežasčių buvo nutraukę mokymąsi.

Projekto metu numatomos mokytojų ir mokinių stažuotės Čekijos, Italijos, .Estijos, Slovakijos ir Vokietijos profesinio mokymo įstaigose. Šiose mokymo bazėse ir statybos įmonėse mokytojai, stebėdami teorinius ir praktinius užsiėmimus planuoja įgyti technologinių ir didaktinių kompetencijų: bendrastatybinių darbų, mažosios architektūros dirbinių gamybos ir pritaikymo aplinkoje, pastatų elektroninių sistemų montavimo, darbo su programine įranga dirbtuvėse, laboratorijose, mokymo kabinetuose. Taip pat susipažins: su mokymo stendų ir statybos mechanizmų simuliatorių panaudojimu lavinant praktinius įgūdžius bei jų mokymo metodika; su naujos mokymo(si) medžiagos ir metodų taikymu praktinio mokymo sistemų tobulinime, formuojant profesinius įgūdžius ir gebėjimus, mokantis nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje, o žinių ir gebėjimų vertinimą atliekant Moodle, WebCT, Atutor, Learning Space, First Class ir kitose aplinkose.