ERASMUS+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo projektas  

„Naujos mokymo(si) galimybės statybos sektoriaus specialistų rengime“,

sutarties Nr. 2016-1-LT01-KA116-022802

Profesiniame rengime, kuris  Lietuvoje  atsilieka nuo darbo rinkos poreikių, atsirado būtinybė rengti specialistą, orientuotą į veiklumą, novatoriškumą, kuris skatintų naujovių kūrimo ir verslumo idėjas, didintų savarankišką užimtumą. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijomis bei Lietuvos valstybinės švietimo strategijos nuostatomis profesinio švietimo įstaigos privalo padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį. Taip pat svarbu sudaryti sąlygas žmogui nuolat tenkinti savo pažinimo poreikius, norą siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jo profesinei karjerai, skatinant Europos aktyvų pilietiškumą.

Siekiant gerinti profesinio mokymo kokybę,  veiksmingumą bei tarptautinį bendradarbiavimą, Vilniaus statybininkų rengimo centras parengė projektą, kurio tikslas  – naujų mokymo(si) galimybių paieška statybos sektoriaus specialistų rengime, dirbant su  įvairių tikslinių grupių besimokančiais.

Pagrindinis šio projekto tikslas – perimti europinę patirtį, taikant aktyvius ir inovatyvius mokymo metodus, kurie padėtų besimokantiems siekti profesinio mokymo programoje numatytų mokymo(si) tikslų ir kompetencijų, plėtotų besimokančiųjų pojūčius, suvokimą, vaizdinius, mąstymą ir sugebėjimus, praktinio darbo mokėjimus ir įgūdžius, skatintų motyvaciją  aktyviai ir savarankiškai mokytis bei  dirbti.

Projekto metu numatyta  vykdyti mobilumus į 8 partnerines institucijas.

Mokinių mobilumai numatomi: Italijoje, Estijoje, Čekijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Slovakijoje; mokytojų: Čekijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Slovakijoje. Projekto dalyviai: 36 mokiniai ir 18 profesijos mokytojų.  Profesijos mokytojai stebėdami teorinius ir praktinius užsiėmimus ypatingą dėmesį atkreips  į  kūrybingumo, novatoriškumo bei  verslumo ugdymą  per profesinį mokymą bei  taikytinus lanksčius mokymo(si) metodus, naujas mokymo (si) galimybes, dirbant su mokiniais iš  socialiai remtinų šeimų, iš rizikos grupės šeimų ir mokiniais dėl tam tikrų priežasčių nutraukusiais mokymąsi.