Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Įgyvendinti projektai

PROJEKTAS

„KOKYBĖS VADYBA EUROPOS SĄJUNGOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE “,

SUTARTIES NR. LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0606,

 

 

Projekto koordinatorius – Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija

 

Projekto partneriai užsienyje:

Wisamar Educational Institute (Vokietija)

North Glasgow College (Škotija)

MS-Three Services Limited (Malta)

 

Projekto tikslas:

Kelti Lietuvos profesinio mokymo įstaigų vadovų kvalifikaciją, tobulinti vadovaujančio personalo vadybines kompetencijas kuriant ir diegiant vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus ir kokybės valdymo sistemas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.

 

Projekto dalyviai:

24 profesinio mokymo įstaigų, priklausančių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijai, vadovai.

 

VIZITAS VOKIETIJOJE

 

Vizito Vokietijoje (Wisamar Educational Institute) metu projekto dalyviai susipažino  su dualine profesinio rengimo sistema,  domėjosi kokybės vadybos sistemomis Leipcigo profesinio mokymo įstaigose, TUV SUD, GTB, darbdavių asociacijoje AZWV, mokyklų kokybės užtikrinimo ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo institute LISA, Leipcigo prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Dalyvavo ekskursijoje po Leipcigą.

 

 

VIZITAS MALTOJE

 

Vizito Maltoje (MS-Three Services Limited)   metu vyko susipažinimas su Maltos profesinio rengimo sistema, vidinės kokybės užtikrinimo  sistema Maltos profesinio rengimo centre MCAST, skirtinguose centro skyriuose (fakultetuose) ir Maltos turizmo institute, paskaitos apie kokybės vadybą, kūrybišką mąstymą, susitikimai su mokyklų vadovais, mokytojais, susipažinimas su kokybės užtikrinimo dokumentais, klausimynais.

VIZITAS ŠKOTIJOJE

Vizito Škotijoje (North Glasgow College) metu jo dalyviai susipažino su profesinio rengimo ir vidinės kokybės užtikrinimo sistema Škotijoje, North Glasgow koledže, įvairiuose jo skyriuose (fakultetuose) ir Clydebank koledže, dalyvavo paskaitose apie mokyklos veiklos vertinimą (įsivertinimą, apklausas, vidaus auditą), diskusijose su koledžų vadovais, skyrių vedėjais ir kt. personalu apie vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus.

Projekto rezultatai:

*  Parengta aplankytose šalyse taikomų vidinių kokybės užtikrinimo mechanizmų palyginamoji analizė ir rekomendacijos Lietuvos institucijoms;

*  Parengti pranešimai apie vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmų ir kokybės valdymo sistemų kūrimą, diegimą ir veikimą Vokietijos, Škotijos ir Maltos profesinio mokymo įstaigose;

*  Vokiečių, škotų ir maltiečių kolegų geroji patirtis panaudota diegiant vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus ir kokybės valdymo sistemas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.

Apibendrinimas ir išvados

Palyginamoji Vokietijos, Škotijos ir Maltos profesinio mokymo įstaigų vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmų/sistemų analizė atskleidė, kad visų trijų projekto metu aplankytų šalių profesinio mokymo įstaigose naudojamas savęs vertinimo modelis (artimas Bendrojo vertinimo BVM modeliui).

Aplankytose užsienio šalyse profesinio mokymo įstaigose naudojami kokybės užtikrinimo modeliai rodo, kad:

 • visose trijose šalyse profesinio mokymo įstaigų kokybei užtikrinti taikomas savęs vertinimo modelis, kurios tikslas – mokyklos gerovė ir jos veiklos kokybės visais lygmenimis bei visose srityse užtikrinimas;
 • profesinio mokymo įstaigų savęs vertinimas vyksta nuolat, sukuriant ir įdiegiant mokykloje nuolatinio savęs vertinimo kultūrą, plėtojant „kokybės kultūrą“;
 • siekiama pamatyti pažangą;
 • save vertina pačios mokyklos, pradedant nuo mokyklos vadovybės, įtraukiant į savęs vertinimo procesą visą bendruomenę (mokytojus, mokinius, išorės reikšmingus asmenis (pvz. darbdavius)) ir išorės vertintojus;
 • išsiskiria dvi dominuojančios tobulinimo technologijos: kokybės vadyba ir bendruomenės mokymasis
 • mokyklos, kaip organizacijos savęs vertinimas nepakeičia tradicinių mokykloje naudotų vertinimo metodų ir instrumentų – mokytojų atestacijos, mokyklos vadovų atliekamo vertinimo, mokytojų atliekamo mokinių vertinimo ir pan., – bet juos praplečia ir papildo.
 • mokyklos savęs vertinimo instrumentų savitumą sudaro ir tai, kad jais siekiama sujungti įvairių mokyklos bendruomenės grupių – mokytojų, vadovų, mokinių, tėvų, vietos bendruomenės – matymus ir sprendimus apie mokykloje vykstančių procesų vertę ir naudą.
 • reguliariai (kas 3 – 5 metus), pasitelkus nepriklausomus ekspertus, įvertinami mokyklų savęs vertinimo bazėje sukaupti instrumentų paketai (pvz. profesinio mokymo programų atitikimas pasikeitusiai situacijai darbo rinkoje, pasikeitus švietimo įstatyminei bazei, švietimo bendruomenės nuostatoms, mokyklų poreikiams, mokyklų veiklos rodikliams ir t.t.).

Rekomendacijos, kuriant ir diegiant vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus Lietuvos profesinio mokymo įstaigose

Rekomenduotina sukurti ir įdiegti Lietuvos profesinio mokymo įstaigose kokybės užtikrinimo sistemą:

 • formuojančią profesinio mokymo įstaigų tobulinimo filosofiją/tobulinimo technologiją ir „kokybės kultūrą“ Lietuvos profesinio mokymo sistemoje;
 • kurioje aiškiai išsiskiria dvi dominuojančios tobulinimo technologijos: kokybės vadyba ir bendruomenės mokymasis;
 • turinčią savęs vertinimo modelio  elementų;
 • turinčią kokybės užtikrinimą lemiančius veiksnius:

 kokybės procesais tikinti ir sumaniai veikianti profesinio mokymo įstaigos vadovybė;

 kokybės projektų plėtojimas, kai užtikrinamas visuotinis mokytojų, moksleivių ir kt. išorės reikšmingų asmenų dalyvavimas/bendradarbiavimas;

 gerai funkcionuojanti ir realią galią turinti kokybės užtikrinimo darbo grupė;

 nuolatinis kokybės siekimas ir darbas etapais;

 profesinio mokymo įstaigos personalo siekis nuolatos tobulinti savo ir mokyklos veiklą;

 nuolatinis ir periodiškas pokyčių vertinimas;

 nuolatinis informacijos, reikalingos sprendimams priimti bei tobulinimo veiklai planuoti, kaupimas ir analizavimas;

 refleksijos (grįžtamojo ryšio) kultūros formavimas;

 individualus ir institucinis pasirengimas mokytis;

 profesinio mokymo įstaigos perspektyvų įvertinimo ir bendradarbiavimo vertinimas;

 susitarimų laikymasis ir tęstinumo užtikrinimas;

 realiai jaučiamas poveikis pamokose ir mokyklos kasdienybėje, pažangos vertinimas;

 parama profesinio mokymo įstaigų vadovams ir kokybės užtikrinimo darbo grupei per mokymus, profesionalų konsultavimą ir pasikeitimą gerąja patirtimi;

 suplanuoti ištekliai, reikalingi kokybės vadybos sistemai toliau plėtoti.

 • numatančią kokybės užtikrinimo sistemos išorės vertinimą, jo periodiškumą ir reikalingas lėšas.

 

– Leonardo da Vinci mobilumo projektai:

Eil. Nr. Metai Projektas Paraiškos teikėjas Priimančiosios šalys
1. 2009 Darnioji plėtra statybos sektoriuje LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0269 VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Italija, Turkija, Vokietija
2. 2009

Pasyviosios energijos namas – mūsų ateitis

LLP-LdV-IVT-2009-LT-0292

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Estija, Vokietija
3. 2009

Profesinis pasirengimas: socialinė partnerystė

LLP-LdV-IVT-2009-0221

Alytaus profesinio rengimo centras Škotija, Švedija
4. 2009

Socialinių partnerių ir profesinio mokymo institucijų bendradarbiavimo patirtis ES šalyse

LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0216

Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla Ispanija, Lenkija, Švedija
5. 2008

Naujausių informacinių technologijų plėtojimas profesijos mokymo procese

LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0184

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Graikija, Italija, Norvegija, Škotija
2008

Profesijos mokomės naujoviškai

LLP-LdV-IVT-2008-LT-0157

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Estija, Vokietija
2007

Statyba – kūryba

LLP-LdV-IVT-2007-LT-0084

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Norvegija, Vokietija
2007

Profesijos mokytojų aukšta kvalifikacija-profesinių mokyklų prestižas

LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0031

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Ispanija, Norvegija, Švedija
2007

Naujų technologijų ir įgūdžių tobulinimas statybininko specialybėje

LLP-LdV-IVT-2007-LT-0025

Utenos regioninis profesinio mokymo centras Estija, Vokietija
2006 Profesinių įgūdžių tobulinimas panaudojant naujas technologijas LT/06/PL/1/1081 Alytaus profesinio rengimo centras Švedija, Vokietija
2005

Akys pamatys, rankos padarys

LT-05-PL-1-0903

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Rumunija, Suomija, Vokietija
2001 Jaunųjų darbininkų įgūdžių tobulinimas-III VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Ispanija , Suomija, Vokietija
2001 Profesinio mokymo kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Austrija, Ispanija, Vokietija
2000 Jaunųjų darbininkų įgūdžių tobulinimas-II VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Austrija , Vokietija
1999 Jaunųjų darbininkų įgūdžių tobulinimas VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Italija

 

– Leonardo da Vinci bandomieji:

Eil. Nr. Metai Projektas Paraiškos teikėjas Šalys partnerės
1. 2005

Praktinio mokymo vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas VET institucijose

LT/05/B/F/PP-171005

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Lietuva, Italija, Ispanija, Škotija, Švedija, Vokietija
2. 2004 BASICON – Europos statybos esminiai dalykai Berlin Zukunftsbau GmbH

Belgija, Bulgarija,

Vokietija,

Estija, Suomija,

Didž. Britanija,

Italija, Lietuva, Austrija

Lenkija, Rumunija,

Vengrija, Čekija

– Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo:

 

Eil. Nr. Metai Projektas Paraiškos teikėjas Šalys partnerės
1.

2008

 

Europinio lygio statybininko apdailininko specialybės modulių mokymo programų ir
mokymo kreditų sistemos pritaikymas Lietuvos ir kitose Europos šalių VET institucijose/ DEMOP

LLP-LdV-TOI-2008-LT-0012VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centrasLietuva, Graikija, Ispanija, Rumunija, Suomija, Škotija, Vokietija2.2007

TRANSENET –Tarptautinis švietimo tinklas

UK/07/LLP-LdV/TOI-052

Scottish Further Education UnitLietuva, Ispanija, Škotija, Švedija,

 

 

Leonardo da Vinci partnerysčių:

Eil. Nr. Metai Projektas Paraiškos teikėjas Šalys partnerės
1.

2008

 

Tarpininkavimas statybų aikštelėse: e-mokymosi ir mišraus mokymosi galimybė Europos statybos sektoriuje/ MALBEC

LLP-LdV-PRT-2008-LT-0044

BZB Krefeld Lietuva, Lenkija, Vokieti

 

Comenius:

Eil. Nr. Metai Projektas Paraiškos teikėjas Šalys partnerės
1.

2008

 

Terminų žodynas ,,Metalinės detalės stogams ir fasadams“

06-LT-C1-LP-P-005

Staatliche Berufsschule Waldkirchen Lietuva, Vokietija

2.

 

2004 Statybos terminų žodynas ,,Pastatykime namą“ Staatliche Berufsschule Waldkirchen Lietuva, Vokietija

 

Struktūrinių fondų:

EUROPOS SĄJUNGA

VILNIAUS

STATYBININKŲ

RENGIMO

CENTRAS

KURKIME ATEITĮ DRAUGE!

Europos socialinio fondo projektas

NAUJŲJŲ STATYBOS IR MEDŽIO APDIRBIMO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Paramos sutarties Nr.ESF/2004/2.4.0-K01-071/SUT-263

Projekto tikslas – sudaryti tinkamas ir patrauklias mokymosi sąlygas jaunam žmogui įsigyti paklausią statybininko, baldžiaus arba statybinių medžiagų pardavėjo specialybę, pagal naujai parengtas, atitinkančias statybos sektoriaus ir medžio apdirbimo bei statybinių medžiagų prekybos įmonių poreikius, programas ir naudojant mokinių poreikius atitinkančias mokymo(si) priemones.

Projektą, kuriam skiriama parama iš ES struktūrinių fondų, pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2 prioriteto ‘Žmogiškųjų išteklių plėtra’, 4 priemonės ‘Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra’, ‘Mokymo(si) medžiagos sukūrimas ir publikavimas’, ‘Šiuolaikinių mokymo(si) priemonių studijoms, profesiniam mokymui ir technologiniam ugdymui sukūrimas ir diegimas’ įgyvendino VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras kartu su partneriais VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centru, Utenos regioniniu profesinio mokymo centru bei Alytaus profesinio rengimo centru.

Buvo sukurta iš esmės kokybine prasme pakitusi statybininkų rengimo sistema: naujos programos ir mokymo(si) priemonės ir sąlygos, pakelta projekto pareiškėjo ir partnerių profesijos mokytojų kvalifikacija.

Projekto metu buvo naujai parengtos pirminio profesinio mokymo programos:

 • apdailininko,
 • mūrininko-betonuotojo,
 • staliaus,
 • baldžiaus,
 • stogdengio,
 • statybos verslo organizatoriaus,
 • dailidės.

Sukurta nauja iki šiol neregistruota profesinio mokymo programa statybinių medžiagų pardavėjo-konsultanto. Parengti 6 pavadinimų vadovėliai, užduočių sąsiuviniai mokiniui, dalomoji medžiaga, demonstracinė medžiaga, specialybės dalykų teorijos konspektas baldžiams ir statybos verslo organizatoriaus programoms bei baigiamojo vertinimo klausimynas (užduočių rinkinys).

 

Projekto biudžetas: 980 000 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto pavadinimas:

 

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro mokymo paskirties pastatų, esančių Laisvės pr. 53 ir Ateities g. 28, Vilnius, energijos naudojimo ir efektyvumo bei pastatų naudingųjų savybių gerinimas
Projekto finansinė išraiška 2844109,46 lt
Projekto vykdymo terminas Nuo 2010-04-01 iki 2011-01-31
Projekto uždavinys Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą
Projekto priemonė Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Projekto tikslas Renovuoti Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro pastatus, esančius Laisvės pr. 53 ir Ateities 28, Vilniuje.

 

 

EUROPOS SĄJUNGA

VILNIAUS

STATYBININKŲ

RENGIMO

CENTRAS

KURKIME ATEITĮ DRAUGE!

 

1.5. PRIEMONĖ. “DARBO RINKOS, ŠVIETIMO, PROFESINIO RENGIMO, MOKSLO IR STUDIJŲ BEI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (PAPILDANTI EUROPOS SOCIALINIO FONDO PRIEMONES)”

 

Statybininkų rengimo bazės modernizavimas

 

Projekto tikslas – modernizuoti Vilniaus statybininkų rengimo centro teorinio ir praktinio mokymo bazės infrastruktūrą.

Projekto metu buvo atlikti šie darbai:

Viršuliškių padalinyje:

 • Pastatytas angaras praktinio mokymo dirbtuvėms įrengti;
 • Šiame angare įrengtos dailidžių ir mūro darbų dirbtuvės, aprūpintos įranga ir įrankiais;
 • Modernizuotas stalių mechanizacijos cechas: pakeistos medžio apdirbimo staklės, ventiliacijos (dulkių ištraukimo) sistema;
 • Atnaujintos, papildytos nauja įranga, įrankiais praktinio mokymo dirbtuvės: dažymo tapetavimo, dekoratyvaus tinko darbų, medžio rankinio apdirbimo;
 • Parengti technologijų teorijos kabinetai darbui, naudojant informacines technologijas;
 • Sutaisyti pastato, kuriame yra dirbtuvės, stogai.

Fabijoniškių padalinyje:

 • Pastatytas angaras praktinio mokymo dirbtuvėms įrengti;
 • Šiame angare įrengtos betonavimo montavimo darbų , stogų prilydomųjų dangų dirbtuvės ir aprūpintos reikalinga įranga;
 • Atnaujintos, papildytos nauja įranga, įrankiais praktinio mokymo dirbtuvės: paprasto tinko darbų, korpusinių baldų gamybos, staliaus gaminių gamybos, verslo praktinio mokymo;
 • Naujai įrengtos ir aprūpintos reikalinga įranga sausos statybos ir plytelių klijavimo praktinio mokymo dirbtuvės, statybinių medžiagų pardavėjo – konsultanto laboratorija;
 • Parengti technologijų teorijos kabinetai darbui, naudojant informacines technologijas;
 • Sutaisyti praktinio mokymo dirbtuvių stogai.

Dirbtuvės, laboratorijos, cechai, kuriuose sukurtos naujos darbo vietos:

NAUJAI ĮRENGTOSE DIRBTUVĖSE:

 • Dailidžių;
 • Dažymo ir tapetavimo;
 • Mūro;
 • Stogų prilydomų dangų;
 • Betonuotojų;
 • Statybinių konstrukcijų montuotojų.

SENOSE PATALPOSE:

 • Sausos statybos;
 • Plytelių klojimo;
 • Statybinių medžiagų pardavėjo-konsultanto.

Modernizuota bazė leis įgyvendinti pagal ES standartus parengtas mokymo programas:

 • Apdailininkų,
 • Mūrininkų,
 • Stalių,
 • Baldžių,
 • Stogdengių,
 • Statybinių medžiagų pardavėjo – konsultanto
 • Statybos verslo organizatoriaus.

Modernizuoti teorinio mokymo kabinetai su įrengimais, leidžiančiais mokymo procese panaudoti šiuolaikines ir demonstracines priemones bei suteikiančiais galimybę operatyviai gauti ir pateikti informaciją iš pasaulinių tinklų, sudaro sąlygas kvalifikacijai kelti naudojant nuotolinį mokymą.

 

Projekto biudžetas: 4,6 mln. Lt

 

 

– Kiti:

Eil. Nr. Metai Projektas

 

1.

2009 Nordplus Junior: Future Constructions Practical training

 

2.

 

2008

Nordplus Adult: Neformalių kompetencijų pripažinimas ir vertinimas

 

3.

 

2008

Nordplus Junior: Future Constructions

 

4.

 

2004

EQUAL: Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų moterų integracija EQ/2004/1130-25/501