Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

ERASMUS+

  2016erasmus+

ERASMUS+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo projektas „Profesinių kompetencijų tobulinimas ES šalyse“, sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA116-034997

 Pagrindinis projekto tikslas  – naujų mokymo(si) galimybių paieška statybos sektoriaus specialistų rengime, dirbant su  įvairių tikslinių grupių besimokančiais, kuriant lankstesnes mokymo (si) sąlygas, įgyjant naujas profesines kompetencijas, tokiu būdu atveriant platesnes galimybes į darbo rinką. 

 Pasinaudojant partnerinių institucijų patirtimi tikimasi tobulinti ir plėtoti modulinio mokymo modelį, kaip sistemišką ir lankstų mokymo(si) būdą, įdiegti vertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo ECVT sistemą, plėtoti pameistrystės mokymosi formą. Tai padėtų užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir galimybę mokytis tenkinant savo poreikius, skatinant besimokančius nuolatos atnaujinti savo žinias, mokėjimus ir įgūdžius. Planuojamos stažuotės į  Čekijos, Slovakijos, Estijos, Vokietijos, Suomijos, Portugalijos, Italijos, Jungtinės Karalystės profesinio mokymo institucijas. Projekto dalyviai: 36 mokiniai ir 21 profesijos mokytojas, administracijos darbuotojas. Profesijos mokytojai stebės teorinius ir praktinius užsiėmimus, mokiniai dirbs mokyklų gamybinėse dirbtuvėse ir statybos įmonėse, įgis naujų bendrastatybinių kompetencijų: mūro,  gipskartonio tvirtinimo ir montavimo, rąstinių namų montavimo, apdailos, restauravimo, brėžinių skatymo, gerbūvio, apšiltinimo, ekologiškų namų konstrukcijų montavimo darbų. Stažuočių metu projekto dalyviai  domėsis kaip taikomi tvarios plėtros principai mokymo procese. Sugrįžus iš stažuočių pedagogai pateiks rekomendacijas, kaip galima integruoti į įvairių specialybių mokymo modulius alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybes, dalinsis su kolegomis įgyta patirtimi metodinių grupių posėdžiuose, seminaruose; mokiniai -susitikimuose, karjeros dienose, meistriškumo konkursuose.

 

 

2016erasmus+ 

ERASMUS+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo projektas „Naujos mokymo(si) galimybės statybos sektoriaus specialistų rengime“, sutarties Nr. 2016-1-LT01-KA116-022802

 

Profesiniame rengime, kuris  Lietuvoje  atsilieka nuo darbo rinkos poreikių, atsirado būtinybė rengti specialistą, orientuotą į veiklumą, novatoriškumą, kuris skatintų naujovių kūrimo ir verslumo idėjas, didintų savarankišką užimtumą. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijomis bei Lietuvos valstybinės švietimo strategijos nuostatomis profesinio švietimo įstaigos privalo padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį. Taip pat svarbu sudaryti sąlygas žmogui nuolat tenkinti savo pažinimo poreikius, norą siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jo profesinei karjerai, skatinant Europos aktyvų pilietiškumą.

Siekiant gerinti profesinio mokymo kokybę,  veiksmingumą bei tarptautinį bendradarbiavimą, Vilniaus statybininkų rengimo centras parengė projektą, kurio tikslas  – naujų mokymo(si) galimybių paieška statybos sektoriaus specialistų rengime, dirbant su  įvairių tikslinių grupių besimokančiais.

Pagrindinis šio projekto tikslas – perimti europinę patirtį, taikant aktyvius ir inovatyvius mokymo metodus, kurie padėtų besimokantiems siekti profesinio mokymo programoje numatytų mokymo(si) tikslų ir kompetencijų, plėtotų besimokančiųjų pojūčius, suvokimą, vaizdinius, mąstymą ir sugebėjimus, praktinio darbo mokėjimus ir įgūdžius, skatintų motyvaciją  aktyviai ir savarankiškai mokytis bei  dirbti.

Projekto metu numatyta  vykdyti mobilumus į 8 partnerines institucijas. Mokinių mobilumai numatomi: Italijoje, Estijoje, Čekijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Slovakijoje; mokytojų: Čekijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Slovakijoje. Projekto dalyviai: 36 mokiniai ir 18 profesijos mokytojų.  Profesijos mokytojai stebėdami teorinius ir praktinius užsiėmimus ypatingą dėmesį atkreips  į  kūrybingumo, novatoriškumo bei  verslumo ugdymą  per profesinį mokymą bei  taikytinus lanksčius mokymo(si) metodus, naujas mokymo (si) galimybes, dirbant su mokiniais iš  socialiai remtinų šeimų, iš rizikos grupės šeimų ir mokiniais dėl tam tikrų priežasčių nutraukusiais mokymąsi.

                                              

 

2016erasmus+   

ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo

Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Į darbo procesą orientuoto ir interaktyvaus profesinio mokymo skatinimas Europoje“,

Nr. 2016-1-DE02-KA202-003258

Projekto santrauka:

Orientacija į darbo procesą (vok. “Handlungsorientierung”) yra vienas svarbiausių veiksnių vykdant statybinių specialybių darbininkų profesinį mokymą. Kuo geriau darbininkai supranta darbo procesų visumą, tuo sklandžiau vyksta įmonės ir darbininko bendradarbiavimas. Darbo proceso orientacijos (ar veiksmo orientacijos) kaip pedagoginio metodo taikymo mastas pirminiame profesiniame mokyme skirtingose Europos šalyse labai skiriasi. Vienos ES šalys naudoja 3 etapų metodą (1. planuoti, 2. vykdyti, 3. prižiūrėti), kitos išskiria 6 pagrindinius etapus (1. informuoti, 2. planuoti, 3. nuspręsti, 4. vykdyti, 5. prižiūrėti, 6. vertinti).

Projektu siekiama nuodugniai išnagrinėti egzistuojančius darbo proceso orientacijos modelius ir metodus bei jų taikymo mastą partnerių šalyse. Atliktos poreikių analizės pagrindu bus sukurta mobili aplikacija, skirta profesijos mokytojams ir besimokantiems profesijos asmenims, padėsianti jiems įgyvendinti skirtingus darbo proceso etapus: kaip pradėti darbą, suplanuoti jo eigą, atlikti užduotis, patikrinti kokybę bei įvertinti visą procesą.

Planuojami projekto rezultatai:

 • Orientavimas į darbo procesą Europoje: apklausa ir poreikių analizė partnerių šalyse;
 • Turinio, skirto mobiliai aplikacijai, parengimas;
 • Mobilios aplikacijos parengimas 7 ES kalbomis;
 • Mobilios aplikacijos išbandymas techniniu, turinio ir pedagoginiu aspektu.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 10 01 – 2018 09 30

Projekto partneriai:

 1. Bildungszentren des Baugewerbes (BZB) Krefeld , Vokietija (koordinatorius);
 2. Centre Edile Andrea Palladio, Italija;
 3. Fundación Laboral de la Construcción, Ispanija;
 4. Chamber for Industry and Commerce, Slovėnija;
 5. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva;
 6. Open University, Nyderlandai.

2016erasmus+         2017defma2

ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo

Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

Skaitmeniniai ir aplinkosauginiai gebėjimai pastatų priežiūros specialistams – DEFMA”,

Nr. 2016-1-UK01-KA202-024420

 

Projekto santrauka:

Energijos taupymo priemonių, skirtų mažinti išteklių suvartojimą ir šiltnamio dujų emisiją, priėmimas skatina aplinkosauginių technologijų ir paslaugų plėtrą statybos sektoriuje. Pastatų priežiūros specialistams (angl. Facility managers) nebepakanka vien techninių ir vadybinių gebėjimų: jiems tampa aktualūs skaitmeniniai ir aplinkosauginiai įgūdžiai, padedantys dirbti su pastatuose energiją taupančiomis technologijomis ir sistemomis. Egzistuojančių profesinio mokymo ir pameistrystės programų kokybė ir turinys netenkina dabartinės tvariosios pastatų rinkos keliamų reikalavimų jų priežiūros ir administravimo specialistams.

Projektu siekiama gerinti pastatų priežiūros specialistų skaitmenines bei žaliąsias kompetencijas, sukuriant inovatyvią mokymo programą, diegti modernias mokymo priemones ir naujoviškus atviros prieigos pedagoginius išteklius bei sudaryti sąlygas mokymosi rezultatų pripažinimui ES.

Projekto tikslinės grupės: profesinio mokymo dalyviai, dirbantys pastatų priežiūros specialistai, darbo neturintys asmenys, siekiantys įgyti naujų įgūdžių ir patobulinti savo kvalifikaciją.

Svarbiausi projekto rezultatai:

 

1) mokymosi rezultatų aprašai;

2) modulinė mokymo programa bei jos integravimo gairės;

3) atviros prieigos pedagoginė duomenų bazė;

4) plačiai prieinamas virtualus mokymosi kursas;

5) strateginė ES partnerystė projekto mokymosi rezultatų įteisinimui, patvirtinimui ir pripažinimui.

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 10 01 – 2019 03 31

Projekto partneriai:

 1. South West College,  Jungtinė Karalystė (koordinatorius);
 2. Scuola Nazionale Servizi Foundation, Italija;
 3. Bulgarian Facility Management Association, Bulgarija;
 4. PROMEA, Graikija;
 5. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva.


                                                 

 


2016erasmus+  smartel 

ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo

Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Išmaniųjų matavimų ir namų automatikos technologijos elektrikų mokyme – SMARTEL”, Nr. 2016-1-LT01- KA202-023154

 

Projekto santrauka:

Projektu siekiama gerinti elektrikų skaitmenines bei žaliąsias kompetencijas, sukuriant inovatyvią mokymo programą, diegti modernias mokymo priemones ir naujoviškus atviros prieigos pedagoginius išteklius bei sudaryti sąlygas mokymosi rezultatų pripažinimui ES.

Projekto tikslinės grupės: profesinio mokymo dalyviai (mokytojai ir šios specialybės mokiniai), dirbantys elektrikai, bedarbiai, siekiantys įgyti naujų įgūdžių ir patobulinti savo kvalifikaciją.

Planuojama parengti 5 intelektinius produktus:

1) mokymosi rezultatu aprašą;

2) mokymosi modulius bei profesinio mokymo integravimo gaires;

3) atviros prieigos pedagoginę duomenų bazę;

4) plačiai prieinama virtualų mokymosi kursą;

5) strateginę ES partnerystę projekto mokymosi rezultatų įteisinimui, patvirtinimui ir pripažinimui.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 09 01 – 2018 12 31

Projekto partneriai:

 1. Panevėžio kolegija,  Lietuva (koordinatorius);
 2. Europeen de L’installation electrique asociacija, Prancūzija;
 3. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL XABEC, Ispanija;
 4. EXELIA E.E., Graikija;
 5. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva;
 6. SOFIA ENERGY AGENCY ASOCIACIJA, Bulgarija.

 

2016erasmus+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo

Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Profesinio mokymo programa, skirta energiškai efektyvių krosnių ir židinių statybai – ENEFFIS“,

 Nr. 2016-1-LT01-KA202-023161

ENEFFIS

 

 

erasmusErasmus+ Strateginių partnerysčių projektas „Gamybos meistro profesinio mokymo programa Baltijos jūros regionui („Master BSR“)

Nr. 2015-1-DE02-KA202-002372

(“Common Vocational Training to Master in the Baltic Sea Region – Master BSR ”)

Projekto santrauka:

Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti ir stiprinti gamybos meistrų profesinį mokymą Baltijos jūros regiono šalyse. Gamybos meistro darbo aplinka, technika, organizaciniai reikalavimai nuolat kinta, pokyčiai dažnai yra nenuspėjami, o inovatyvioms ir gamyboje modernias technologijas naudojančioms įmonėms yra ypač svarbu, kad gamybai vadovautų tikri savo srities profesionalai. Gamybos meistro vaidmuo tampa ypač aktualus, kai kalbama apie pameistrystę arba darbu grindžiamą mokymą, kai įmonės atstovams tenka prižiūrėti ir apmokyti patirties neturinčius darbininkus ar pameistrius.

Remdamiesi Vokietijos  patirtimi, projekto partneriai siekia parengti ir išbandyti mokymo programą ir mokymo (-si) medžiagą, skirtą ugdyti gamybos meistrų gamybos planavimo, organizavimo ir valdymo kompetencijas, suteikti pedagoginių žinių, stiprinti jų savarankiškumą bei atsakomybę už savo ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklos rezultatus siekiant bendrų įmonės tikslų. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat numatyta surengti  trijų dienų trukmės mokymus profesinio rengimo įstaigų darbuotojams (profesijos mokytojams), kurie ateityje galėtų įgyvendinti gamybos meistro mokymo programą savo šalyje.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015  09 01 – 2018 08 31

Projekto partneriai:

 • Hanse-Parlament, Vokietija
 • Handwerkskammer Dresden, Vokietija
 • International Business College (IBC), Danija
 • Nordic Forum of Crafts, Norvegija
 • District Guild of Crafts SMEs Employers in Wejherowo, Lenkija
 • Gdansko Technikos universitetas, Lenkija
 • Latvijos Amatų rūmai, Latvija

 

 • Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva

ERASMUS+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektas „Inovatyvūs praktinio mokymo(si) metodai“, sutarties Nr. 2015-1-LT01-KA102-013286

erasmus

Šiuolaikinis profesinis mokymas neatsiejamas nuo inovatyvių profesinio mokymo metodų ir modernių mokymo(si) priemonių. Tokių priemonių panaudojimas, taikant tinkamus mokymo ir mokymosi metodus yra svarbus indėlis, kuriant patrauklią mokymo ir mokymosi aplinką, skatinant kokybišką mokytojo ir mokinio bendradarbiavimą. Tuo profesinis mokymas taptų patrauklesniu ir efektyvesniu.

Pagrindinis šio projekto tikslas – perimti europinę patirtį, taikant aktyvius ir inovatyvius mokymo metodus, kurie padėtų besimokantiems siekti profesinio mokymo programoje numatytų mokymo(si) tikslų ir kompetencijų, plėtotų besimokančiųjų pojūčius, suvokimą, vaizdinius, mąstymą ir sugebėjimus, praktinio darbo mokėjimus ir įgūdžius, skatintų motyvaciją aktyviai ir savarankiškai mokytis bei dirbti.

Projekto dalyviai (15 profesijos mokytojų ir 30 mokinių) stažuočių metu tobulins turimas ir įgis naujas kompetencijas. Ypatingą dėmesį atkreips į kūrybingumo, novatoriškumo bei verslumo ugdymą per profesinį mokymą bei taikytinus lanksčius mokymo(si) metodus, o taip pat ir į mokymosi patvirtinimą anksčiau institucijoje besimokiusiems mokiniams, kurie dėl kokių tai priežasčių buvo nutraukę mokymąsi.

Projekto metu numatomos mokytojų ir mokinių stažuotės Čekijos, Italijos, .Estijos, Slovakijos ir Vokietijos profesinio mokymo įstaigose. Šiose mokymo bazėse ir statybos įmonėse mokytojai, stebėdami teorinius ir praktinius užsiėmimus planuoja įgyti technologinių ir didaktinių kompetencijų: bendrastatybinių darbų, mažosios architektūros dirbinių gamybos ir pritaikymo aplinkoje, pastatų elektroninių sistemų montavimo, darbo su programine įranga dirbtuvėse, laboratorijose, mokymo kabinetuose. Taip pat susipažins: su mokymo stendų ir statybos mechanizmų simuliatorių panaudojimu lavinant praktinius įgūdžius bei jų mokymo metodika; su naujos mokymo(si) medžiagos ir metodų taikymu praktinio mokymo sistemų tobulinime, formuojant profesinius įgūdžius ir gebėjimus, mokantis nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje, o žinių ir gebėjimų vertinimą atliekant Moodle, WebCT, Atutor, Learning Space, First Class ir kitose aplinkose.

Projektas „Pameistrystės diegimo iššūkiai“, sutarties Nr. 2015-1-LT01-KA102-013289

ERASMUS+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektas „Pameistrystės diegimo iššūkiai“, sutarties Nr. 2015-1-LT01-KA102-013289

erasmus

Profesinio mokymo įstatyme pameistrystė įteisinta kaip profesinio mokymo organizavimo forma, tačiau ji dar nėra taikoma Lietuvoje. Pameistrystė pagrįsta mokymu darbo vietoje, todėl jos diegimas Lietuvos profesinio mokymo sistemoje, kur mokymas organizuojamas mokykline forma, kelia iššūkių.

Šio projekto pagrindinis tikslas yra perimti ir pritaikyti novatorišką europinę praktiką, susijusią su naujos mokymo(si) medžiagos ir metodų taikymu praktinio mokymo sistemų tobulinime ir susipažinti su pameistrystės plėtojimo modeliais statybos sektoriuje.

Konsorciume dalyvaujančiose institucijose veikia sektoriniai praktinio mokymo centrai, yra gerai sukomplektuota įranga, įdiegti nauji technologiniai procesai. Į sektorinius centrus atvyksta mokytis kitų Lietuvos profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Todėl projekto dalyviams, profesijos mokytojams ir vadybininkams, labai svarbu sukaupti patirties, įgyti naujų žinių ir kompetencijų šiose srityse:

* naujų praktinio mokymo sistemų ir realaus gyvenimo atvejų verslo ir statybos bei pramonės tyrime,

* įkuriant virtualias laboratorijas (darbo vietas), pritaikytas darbo rinkos poreikiams,

* profesinio mokymo paslaugų teikėjų bendradarbiavimo su mokslo, studijų, dizaino, meno ir kt. institucijomis, siekiant ugdyti kūrybiškumą ir skatinant inovacijas,

* susipažinti su pameistrystės plėtros praktika, patirtimi, modeliais įvairiose šalyse,

* išanalizuoti pameistrystės diegime išorinius procesus – socialinių dalininkų įtraukimą, jų vaidmenį, kokybės valdymą, teisinį reglamentavimą, finansavimą ir kt.,

* susipažinti su mokymo pameistrystės forma, programų rengimu, mokymo trukme, eiga.

Stažuočių metu projekto dalyviai stebės teorinius ir praktinius užsiėmimus, susipažins su mokymo bazėmis, mokymo proceso organizavimu, mokymo pameistrystės forma organizavimu, mokymo programomis, praktinio mokymo metodais, praktinio mokymo organizavimu darbo vietose, domėsis kaip palaikomi ryšiai su socialiniais partneriais. Be to, projekto dalyviams bus galimybė patobulinti užsienio kalbų kompetencijas, geriau pažinti kitų šalių kultūrą, žmones.

 

Konsorciumo nariai:

1. VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras – koordinatorius

2. Alytaus profesinio rengimo centras – konsorciumo narys

3. VšĮ Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras – konsorciumo narys

Personalo praktikos/darbo stebėjimo vietos: Austrija, Čekija, Ispanija, Italija, Vokietija.

Personalo praktikos/darbo stebėjimo trukmė: 4 darbo dienos

Projektas “Statybos darbų vykdytojų mokymas išmaniųjų matavimų technologijų srityje”

erasmuscosmet

Statybos darbų vykdytojų mokymas išmaniųjų matavimų technologijų srityje

Nr. 2015-1-UK01-KA202-013406

(Training in smart metering technologies for construction site managers – COSMET)

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 09 01 – 2018 02 28

Projekto santrauka:

Tikimasi, kad iki 2020 m. visoje ES bus įdiegta daugiau nei 250 mln. išmaniųjų elektros, dujų, šilumos ir vandens skaitiklių.

Šie pokyčiai reikalauja statybos srityje dirbančių specialistų, ypač darbų vykdytojų, turimų kompetencijų ir žinių atnaujinimo

bei kvalifikacijos kėlimo skaitmeninių technologijų ir “žaliosios” statybos srityje.

Tokiu būdu bus, užtikrinamas tinkamas išmaniųjų matavimo technologijų diegimas, priežiūra ir veikimas. Naujas iššūkis tenka

ir statybos srities mokymo įstaigoms, kurios turės atnaujinti mokymo programas, į jas įtraukdamos ir plėtodamos šiuolaikinių

aplinką tausojančių technologijų aspektus.

Dabartiniu metu vykdant profesinio mokymo programas visoje ES statybos darbų vykdytojų mokymui išmaniųjų matavimų

srityje nėra skiriama pakankamai dėmesio.

Pagrindinis projekto COSMET tikslas yra parengti mokymo kursą apie išmaniąsias matavimo technologijas (elektros, dujų,

šilumos ir vandens matavimo prietaisai), suteikti statybos darbų vykdytojams naujų žinių ir vystyti jų gebėjimus naudotis

šiuolaikinėmis skaitmeninėmis priemonėmis bei ugdyti jų „žaliąsias“, darbų organizavimo ir priežiūros kompetencijas.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

* Parengti mokymosi pasiekimų aprašus ir modulinį mokymo kursą elektros, dujų ir vandens išmaniųjų matavimų srityje.

* Pateikti šiuolaikinę mokymosi priemonę Atvirųjų švietimo išteklių (OERs) ir Atvirųjų masinių nuotolinio mokymo(si) kursų (MOOC) pavidalu.

* Palengvinti mokymosi pasiekimų pripažinimą ES mastu.

* Sukurti prielaidas naujos statybos darbų vykdytojo kvalifikacijos pripažinimui ES mastu.

Projekto partneriai:

* SummitSkills Limited/ Jungtinė Karalystė (koordinatorius)

* Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH/ Vokietija

* Hellenic Society for the Promotion of Research and Development/ Graikija

* Polskie Stowarzyszenie Menedzerów Budownictwa/ Lenkija

* Universitat Politecnica de Valencia/ Ispanija

* Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Lietuva

ERASMUS+ PROGRAMOS 1 pagrindinio veiksmo projekto „TOBULINKIS IR TAPK VERSLIU“ NR. 2015-1-LT01-KA102-013218

erasmus

Daugelyje nacionalinių švietimo dokumentų nuolat pabrėžiama, kad vieni iš esminių prioritetų švietimo ir mokymo srityje šiuo metu yra tarptautiškumas, profesinio mokymo atvirumo skatinimas, partnerystės tarp švietimo ir darbo sričių stiprinimas, profesinio mokymo patrauklumo didinimas ir pan.

Globalizacija ir technologijų plėtra iš esmės keičia profesinio mokymo kraštovaizdį ir kelia iššūkius, į kuriuos ne tik Marijampolės profesinio rengimo centras, bet ir kitos profesinio mokymo įstaigos turi reaguoti.

Projekte suburtų konsorciumo narių institucijų (Kauno ir Vilniaus statybininku rengimo centrai) tarptautinimas yra viena svarbiausių temų šiandieninėje strateginėje darbotvarkėje, jo tikslas – skatinti mokinių mobilumą ir pasaulinį bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo institucijų ir tokiu būdu kelti profesinio mokymo kokybę.

 

Projekto tikslas:

– technologinių įgūdžių tobulinimas medienos srityje staliaus/baldžiaus specialybės mokiniams

– verslumo ugdymas;

– kalbinių kompetencijų tobulinimas;

– europinės dimensijos (konsorciumo narių tarptautiškumo plėtra).

 

Strateginis projekto tikslas: padėti jauniems žmonėms prisitaikyti prie šiuolaikinės Europos realijų, sugebėti rasti vietą darbo rinkoje, bendruomenėje, visuomenėje, tapti ne tik savo specialybės žinovu, bet ir tapti versliu. Šiuo projektu norime patobulinti būsimų stalių /baldžių technologines kompetencijas, kurios yra aktualios šiandienėje rinkoje. Praplėsti žinias apie smulkaus ir vidutinio verslo pasaulį, įgyti verslumo įgūdžių, tobulinti užsienio kalbos žinias ir įgūdžius.

Projektu siekiama plėsti stažuočių geografiją, susipažinti su kitų šalių smulkiuoju verslu. Todėl stažuotei pasirinktos yra Maltos ir Ispanijos Tenerifės salos nedidelės įmonės ar dirbtuvės, kuriose vystomas smulkus, dažnai šeimos verslas. Stažuočių patirtis bus apibendrinta ir perteikta visiems projekto dalyviams bei kitiems stalių/baldžių specialybės mokiniams ir mokytojams.

Projekto dalyviai – staliaus specialybės mokiniai

Projekto partneriai:

1. Marijampolės profesinio rengimo centras (MPRC) – koordinatorius

2. Kauno statybininkų rengimo centras (KSRC) – konsorciumo narys

3. VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras (VSRC) – konsorciumo narys

4. IEC TEMIS – Ispanija, priimantis partneris

5. Paragon Europe – Malta, priimantis partneris

Stažuotės vietos: Malta ir Ispanija – Tenerifės sala.

Preliminarus stažuočių laikas – 2016 m. vasario-balandžio mėn.

Stažuočių trukmė – 6 savaitės.