Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Priėmimas

Informacija apie priėmimą:

 

Priėmimas į VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro 2017-2018 m.m. programas prasideda nuo 2017 m. birželio 1 d.

Registracija, prašymų priimti mokytis teikimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje.

 

Konsultavimas ir informavimas apie bendrąjį priėmimą vyks kasdien nuo birželio 1 d. iki priėmimo pabaigos:

Viršuliškių skyriuje , adresas Laisvės pr. 53, Vilniuje , 105 kab. tel. 8 5 2423581.

Fabijoniškių skyriuje, Ateities g. 28, Vilniuje, 105 kab., tel. 8 5 2712300.

Prašome atvykti nurodytais adresais ir mes Jums padėsime užsiregistruoti į bendrojo priėmimo sistemą.

Būtina turėti šiuos dokumentus:

§ Išsilavinimo dokumento originalą.

§ Asmens dokumentą.

§ Dvi fotonuotraukos ( 3X4 cm).

§ „Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą“ (086/a) išduotą vadovaujantis Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ .

§ Asmenys iki 18 metų – Vaiko sveikatos pažymėjimą, parengtą pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ .

§ Užsieniečiams – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Baigusius 12 klasių( IV LTKS kvalifikacijos lygis)

PRIIMAME Į ŠIAS PROGRAMAS:

 • apdailininko(statybininko)
 • statybos verslo paslaugų teikėjo
 • nekilnojamojo turto agento

Mokymosi trukmė 2 metai.

 • dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo

Mokymosi trukmė 1,5 metų

 • staliaus
 • elektromontuotojo
 • santechniko
 • mūrininko

Mokymosi trukmė 1 metai. 

Sėkmingai baigusiems mokyklą, išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Baigusius 10 klasių( III LTKS kvalifikacijos lygis)

PRIIMAME Į ŠIAS PROGRAMAS:

 • apdailininko (statybininko)( modulinė programa)
 • staliaus;
 • statybos verslo paslaugų teikėjo;
 • mūrininko( modulinė programa)

Mokymosi trukmė 3 metai.
Sėkmingai baigusiems mokyklą išduodamas profesinio mokymo diplomas ir brandos atestatas.

Baigusius 9 klases ( II LTKS kvalifikacijos lygis)

PRIIMAME Į ŠIAS PROGRAMAS:

 • apdailininko (statybininko).

Mokymosi trukmė 3 metai.
Sėkmingai baigusiems mokyklą išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

 

 

Baigusieji 8 klases priimami į pagrindinio ugdymo programos 9 klasę ( I gimnazijos skyriaus klasę).

(Dokumentai priimami ne per LAMA BPO, bet tik mokymo įstaigoje)

2017 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO

Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

 

Veiksmai Data
Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. birželio 1 d.  – 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugpjūčio 25 d. – 2017 m. rugpjūčio 30 d.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d.
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis  paskelbimas iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugsėjo 12 d. – 2017 m. rugsėjo 15 d.

 

PRIĖMIMO Į VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRĄ

KRITERIJAI

 

 • Mokytis į Programą priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.
 • Stojantieji iki 16 metų priimami mokytis į Programą, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.
 • Stojantieji mokytis priimami atsižvelgiant į programos priskyrimą Lietuvos kvalifikacijų lygiui:
  • į IV Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programas priimami vidurinį išsilavinimą turintys arba vidurinio ugdymo programas baigę asmenys;
  • į III Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programas priimami pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys;
  • į II Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programas priimami pagrindinio išsilavinimo neįgiję asmenys, išskyrus asmenis, nurodytus 10.1 papunktyje.
 • Jei į Programą stojančiųjų yra daugiau, nei valstybės finansuojamų vietų, pirmumo teise priimami pirmos kvalifikacijos siekiantys asmenys.
 • Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis į Programą priimami pateikę sąrašo 11 punkte nurodytus dokumentus ir atitinkamą (-us) dokumentą (-us):
 • Pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų.
 • Gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų.
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų.
 • Gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų.
 • Jei asmuo serga lėtine liga – sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją.

PATVIRTINTA

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro dalininkų   2017 m. gegužės 25 d. susirinkimo protokolu Nr. 2

 

 

 

 

ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centrą

TVARKOS APRAŠAS

 

 I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centrą( toliau – VSRC) , kuriame Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip dalininko teises, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pageidaujančių mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir dalyvaujančių bendrajame priėmime (toliau – Stojantysis) prašymų priimti mokytis, mokymosi pasiekimus, gebėjimus ir specialiuosius poreikius liudijančių dokumentų teikimo, stojančiųjų ir profesinio mokymo įstaigų informavimo apie priėmimo rezultatus.
 2. Mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti (toliau – Programa) Stojantieji priimami vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

 

II  SKYRIUS

BENDROJO PRIĖMIMO Į PROGRAMAS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Bendrąjį priėmimą į Programas, organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).
 2. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas, vykdomas pagal kasmet švietimo ir mokslo ministro tvirtinamus bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus (toliau – Bendrojo priėmimo terminai).
 3. Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis pagal Programas (toliau – Prašymas) teikimas, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės lamabpo.lt informacinėje sistemoje (toliau – Sistema).
 4. Stojantysis registruojasi Sistemoje pateikdamas vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir pasirenka prisijungimo prie sistemos slaptažodį. Užsiregistravus suteikiamas Sistemos vartotojo numeris.
 5. Duomenys apie Stojančiojo mokymosi pasiekimus Sistemoje sugeneruojami automatiniu būdu. Atvejais, kai minėtų duomenų Sistemoje nėra, Stojantysis Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka informuojamas, kad privalo Sistemoje pateikti dokumentų kopijas apie turimus mokymosi pasiekimus. Jeigu Stojančiojo pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę patvirtinančiame dokumente, Sistemoje Stojantysis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, kopiją.
 6. Stojantieji, prisijungę prie Sistemos, užpildo Sistemoje pateiktą Prašymo formą, atsakydami į formoje pateiktus klausimus ir patvirtina pateiktų duomenų bei dokumentų tikrumą. Pageidavimai mokytis pagal Programas (toliau – Pageidavimas) pasirenkami iš Sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų Programų sąrašo. Vykstant pagrindiniam priėmimui Prašyme Stojantysis įrašo iki 5 Pageidavimų, vykstant papildomam priėmimui – iki 3. Pageidavimu laikomas Programos pavadinimo, jos valstybinio kodo ir Programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos pasirinkimas. Prašyme taip pat turi būti pateikiama informacija apie Stojančiojo specialiuosius ugdymosi poreikius, jeigu jų turi, sveikatos atitiktį mokytis pagal atitinkamą Programą ir kita informacija, vadovaujantis Sąrašu.
 7. Visi Pageidavimai lygiaverčiai. Stojančiojo atitiktį mokytis pagal kiekvieną Pageidavimą įvertina ir nustato Programą pagal Pageidavimą įgyvendinanti profesinio mokymo įstaiga. Rezultatai apie minėtą atitikį paskelbiami Sistemoje ir apie juos informuojamas Stojantysis Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.
 8. VSRC turi teisę organizuoti Stojančiųjų specifinių gebėjimų tinkamumo vertinimą pagal VSRC parengtas užduotis. Specifinių gebėjimų vertinimo tvarkaraštį ir reikalavimus šioms užduotims VSRC turi pateikti LAMA BPO ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Prašymų registravimo pradžios ir paskelbti minėtą informaciją savo interneto svetainėje.
 9. Stojantysis iki Prašymų pateikimo termino pabaigos Sistemoje privalo pasirinkti mokytis pagal vieną iš Programų, kurių reikalavimus jis atitinka.
 10. Per 5 dienas nuo Prašymų pateikimo termino pabaigos LAMA BPO, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro kasmet tvirtinamu Asmenų priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas atitinkamų metų planu (toliau – Planas), priima sprendimą dėl siūlymo stojančiajam mokytis pagal Pageidavimą ir apie tai informuoja Stojantįjį Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.
 11. Tais atvejais, kai Programą renkasi daugiau Stojančiųjų nei yra valstybės finansuojamų vietų, pirmumo teise priimami pirmosios kvalifikacijos siekiantys Stojantieji, turintys aukštesnius bendrojo ugdymo dalykų mokymosi pasiekimus.
 12. Stojančiajam, jeigu jam nebuvo pasiūlyta mokytis pagal pasirinktą Programą, arba jis pasirinko Programą, pagal kurią mokytis pageidauja mažiau nei 12 Stojančiųjų, LAMA BPO pasiūlo rinktis kitą jo Prašyme nurodytą Pageidavimą arba pasiūlo kitą profesinio mokymo įstaigą, kuri įgyvendina Stojančiojo pageidaujamą Programą. Apie tai Stojantieji informuojami Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.
 13. Stojantieji, gavę siūlymus mokytis, turi ne vėliau kaip iki nustatytų Bendrojo priėmimo terminų pabaigos atvykti į VSRC sudaryti profesinio mokymo sutartį. Prieš pasirašydamas profesinio mokymo sutartį Stojantysis VSRC pateikia Prašyme pateiktą informaciją patvirtinančių dokumentų originalus.

 

III SKYRIUS

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

 

 1. Pasibaigus pagrindiniam priėmimui į laisvas Programų vietas pagal nustatytus Bendrojo priėmimo terminus, vykdomas papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti ir Stojantieji, kurie nebuvo užsiregistravę Sistemoje pagrindinio priėmimo metu.
 2. Papildomas priėmimas vykdomas į Programas, kuriose po pagrindinio priėmimo liko laisvų vietų. Papildomo priėmimo metu Prašymus gali teikti tik Stojantieji, neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių.
 3. Prasidėjus papildomam priėmimui, Stojantieji teikia Prašymus į laisvas Programų vietas. Pagrindinio priėmimo metu negavę siūlymo mokytis Stojantieji gali patikslinti savo Prašymus, pateiktus vykdant pagrindinį priėmimą.
 4. Per 5 dienas po papildomam priėmimui nustatyto Bendrojo priėmimo termino pabaigos LAMA BPO priima sprendimą dėl siūlymo Stojančiajam mokytis pagal Pageidavimą ir apie tai informuoja Stojantįjį Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.
 5. Pasibaigus papildomam priėmimui Stojantieji, gavę siūlymus mokytis, turi ne vėliau kaip iki nustatyto Bendrojo priėmimo termino pabaigos atvykti į VSRC sudaryti profesinio mokymo sutartį. Prieš pasirašydamas profesinio mokymo sutartį Stojantysis VSRC pateikia Prašyme pateiktą informaciją patvirtinančių dokumentų originalus.

 

IV SKYRIUS

STOJANČIŲJŲ INFORMAVIMAS APIE BENDRĄJĮ PRIĖMIMĄ

 

 1. Informaciją apie bendrąjį priėmimą elektroniniu paštu, telefonu arba tiesiogiai teikia ir konsultuoja už priėmimo į Programas vykdymą pagal kompetenciją atsakingi LAMA BPO ir VSRC, kurio vykdomą Programą renkasi Stojantieji, darbuotojai.
 2. Kiekvienam Prašymą pateikusiam Stojančiajam jo nurodytu elektroninio pašto adresu Sistema praneša apie užregistruotą prašymą – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną; apie privalomų pateikti duomenų pakankamumą, jei Stojantysis nepateikė jų visų – ne vėliau kaip per 5 dienas; apie  stojančiojo tinkamumą pasirinktoms Programoms ir apie siūlymą mokytis – pagal Bendro priėmimo terminus. Ši informacija taip pat pateikiama Stojančiajam prisijungus prie Sistemos.

 

 

_____________

Privalumai

 • Pažangūs mokiniai gauna  stipendiją. Stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų.
 • Turime bendrabutį. Nepraleidžiantiems pamokų  nėra bendrabučio nuomos mokesčio.
 • Praktinio mokymo dirbtuvės aprūpintos naujausia įranga ir įrankiais, kiekvienas mokinys nemokamai  gauna darbo rūbus.
 • Visi mokyklos kabinetų ir bibliotekų kompiuteriai yra nuolat prijungti prie interneto tinklo.
 • Geriausieji mokyklos mokiniai turi galimybę  stažuotis  įvairių Europos sąjungos šalių įmonėse bei mokyklose.
 • Mokyklos stalo teniso, krepšinio, futbolo komandos yra užėmusios pirmąsias vietas respublikinėse varžybose.
 • Kiekvieną rytą mokiniai nemokamai gali skanauti sveikas ir maistingas košes.