Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Tvarkos

Ugdymas organizuojamas 5 darbo dienas per savaitę.
Mokslo metų pradžia – 2019 m. rugsėjo mėn. 1 d. , pabaiga- 2020 m. birželio 30 d. arba pasibaigus programai pagal tvarkaraštį ir grafiką.

MOKINIŲ ATOSTOGOS 2019–2020 MOKSLO METAIS

  1. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
Data Grįžimo į mokyklą data
Rudens atostogos 2019-10-28–2019-10-31 2019-11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019-12-23–2020-01-03 2020-01-06
Žiemos atostogos 2020-02-17–2020-02-21 2020-02-24
Pavasario (Velykų) atostogos 2020-04-14–2020-04-17 2020-04-20
  1. Mokslo ir žinių diena – 2019 m. rugsėjo 2 d.
    3. Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

Pastaba. Vadovaujamasi 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 ir 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų bendraisiais profesinio mokymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-929.

PATVIRTINTA
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro
Direktoriaus
2013 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. V1- 21
1 leidimas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro (toliau – Įstaigos) Mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Įstaigos mokinių elgesio, mokymosi tvarką. Jų tikslas – kurti geranorišką ir saugią Įstaigos aplinką visiems mokiniams, mokytojams ir kitiems darbuotojams.
  2. Visi Įstaigos mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių bei vadovautis moralės ir etikos principais.

II. MOKINIŲ TEISĖS

3. Įstaigos mokiniai turi teisę:

3.1. į nemokamą mokymą Įstaigoje;

3.2. gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

3.3. nustatyta tvarka naudotis Įstaigos vadovėliais, biblioteka, interneto ryšiu, sporto sale,

teorinio ir praktinio mokymo kabinetais ir dirbtuvėmis;

3.4. ne pamokų metu būti skaitykloje, ruoštis pamokoms, skaityti mokslinę, grožinę ar

periodinę spaudą;

3.5. nuomoti gyvenamąjį plotą Įstaigos bendrabutyje (gyvenantys ne Vilniaus mieste);

3.6. gauti stipendiją ir materialinę paramą pagal Įstaigos patvirtintus Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus;

3.7. gauti akademines atostogas dėl sveikatos būklės;

3.8. gauti socialinę pedagoginę pagalbą;

3.9. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią

informaciją;

3.10. Įstaigos tarybai ar direktoriui pateikti klausimus ar prašymus raštu ir per 10 d.d.

gauti atsakymus;

3.11. dalyvauti savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje

veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;

3.12. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;

3.13. ginti savo teises Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

III. MOKINIŲ PAREIGOS

4. Mokiniai privalo:

4.1. stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti Įstaigos darbuotojus ir jų

nuomonę;

4.2. atlikti mokytojų skirtas namų užduotis, turėti mokymuisi reikalingas priemones;

4.3. nevėluoti į pamokas, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, apie neatvykimą informuoti grupės vadovą. Praleistas pamokas gali pateisinti gydytojų pažymomis ar kitų įstaigų išrašytais dokumentais, tėvų (globėjų) prašymais ne daugiau kaip tris dienas iš eilės du kartus per pusmetį (apie mokinių neatvykimą tėvai (globėjai) informuoja grupės vadovą telefonu);

4.4. pamokų, popamokinės veiklos, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikytis mokytojų,

vadovų, auklėtojų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių;

4.5. laikytis higienos reikalavimų, Įstaigoje vilkėti tvarkingus ir švarius drabužius;

4.6. kūno kultūros pamokose ir mokomosios praktikos užsiėmimuose vilkėti specialią aprangą ir avalynę. Atleisti nuo pamokos ar užsiėmimų mokiniai privalo stebėti pamoką ar užsiėmimus iki pamokos pabaigos;

4.7. laikytis saugos darbe taisyklių kabinetuose, dirbtuvėse, praktinio mokymo patalpose;

4.8. asmeniškai atsakyti už savo darbo vietą bei mokymo priemones kabinete, bibliotekoje ar mokomosiose dirbtuvėse.

4.9. pamokų metu išjungti mobilaus telefono garsą;

4.10. tausoti Įstaigos turtą, taupyti elektros energiją, vandenį;

4.11. už padarytą Įstaigai žalą atsakyti įstatymų numatyta tvarka;

4.12 valgykloje pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą, vykdyti budinčių mokytojų nurodymus;

4.13. gyvenant bendrabutyje laikytis bendrabučio tvarkos taisyklių;

4.14. mokėti už bendrabutį nustatytą mokestį;

4.15. tinkamai derinti mokymąsi, darbą ir poilsį, gerbti savo ir kitų laiką;

4.16. visada turėti mokinio pažymėjimą ir jį pateikti prašant bet kuriam Įstaigos darbuotojui;

4.17. laikytis mokinio elgesio taisyklių Įstaigos teritorijoje ir viešose vietose.

  1. Mokinių elgesys mokomosiose dirbtuvėse, objekte (gamyboje):

5.1. kiekvienas mokinys privalo laiku atvykti į savo darbo vietą ir vykdyti vadovaujančių darbuotojų nurodymus;

5.2. dirbti leidžiama tik tiems mokiniams, kurie yra išklausę saugumo technikos, darbo ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių instruktažą;

5.3. darbo vietą mokinys privalo palikti švarią, tvarkingą, tinkamą kito darbui;

5.4. dirbtuvėse ir objekte griežtai draudžiama užsiimti pašaliniais darbais.

IV. MOKINIŲ DVASINIS TOBULĖJIMAS

6. Mokiniai:

6.1. domisi ir puoselėja tautos tradicijas ir papročius;

6.2. turiningai leidžia laisvalaikį (lanko muziejus, parodas, spektaklius, skaito knygas, seka spaudą, televizijos, radijo laidas ir kt.);

6.3. gerbia tėvus, šeimos narius, kaimynus, mokytojus, ir kitus piliečius, užjaučia ir padeda silpnesniems ir reikalaujantiems globos žmonėms, yra tolerantiški.

V. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

7. Mokiniams Įstaigoje griežtai draudžiama:

7.1. rūkyti;

7.2. vartoti necenzūrinius žodžius;

7.3. teršti aplinką;

7.4. gadinti Įstaigos turtą;

7.5. sėdėti ant palangių;

7.6. reketuoti, savintis svetimus daiktus;

7.7. naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus;

7.8. žaisti materialinės naudos siekiančius (azartinius) žaidimus;

7.9. slapta (be asmens sutikimo) filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, darbuotojų) veiklą ir pokalbius;

7.10. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis; nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje;

7.11. atsinešti ir naudoti pirotechnikos priemones, ginklus ar kitus sveikatai pavojingus daiktus ar medžiagas;

7.12. atsinešti garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, kitus spaudos leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;

7.13. Įstaigos patalpose klausytis garsiai muzikos ar kitų garso įrašų;

7.14. atsinešti į Įstaigą kitų mokymo procesui nereikalingų daiktų;

7.15. sėdėti pamokose su striukėmis, paltais, kepurėmis, gobtuvais ir pan.;

7.16. sąmoningai trukdyti darbą pamokose;

7.17. vartoti ir pardavinėti alkoholį, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas;

7.18. ateiti į Įstaigą pavartojus alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų.

VI. SKATINIMAI IR NUOBAUDOS

8. Įstaigoje taikomi šie skatinimai:

8.1. pagyrimai, padėkos;

8.2. apdovanojimai atminimo dovanomis;

8.3. padėkos Įstaigos internetinėje svetainėje;

8.4. ekskursijos geriausiai besimokantiems ir aktyviausiems mokiniams.

9. Pažeidus Mokinių elgesio taisykles taikomos šios nuobaudos:

9.1. svarstymas Pedagoginėje socialinėje darbo grupėje, Mokytojų taryboje, įtraukimas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą;

9.2. Įstaigos atsakingų darbuotojų įspėjimas ( direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, skyriaus vedėjo, grupės vadovo įspėjimas žodžiu ar raštu).

11. Direktoriaus įsakymu skiriamos šios drausminės nuobaudos:

11.1. pastaba;

11.2. įspėjimas;

11.3. papeikimas;

11.4. šalinimas iš Įstaigos. Mokiniai šalinami iš Įstaigos už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokykloje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties praleidimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę Įstaigos bendruomenės narių saugumui.

12. Mokiniai, nesilaikantys elgesio taisyklių, mokytojui, klasės vadovui, mokyklos administracijai reikalaujant rašo pasiaiškinimą.

13. Įstaigos darbuotojai, pastebėję mokinius, pažeidžiančius mokinio elgesio taisykles, rašo tarnybinį pranešimą, kuris registruojamas ir perduodamas socialiniam pedagogui.

VII. MOKINIŲ FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ

  1. Už nepilnamečio mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai).
  2. Įstaigos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar sumokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.
  3. Už sugadintą turtą ar padarytą materialinę žalą pilnamečiai mokiniai atsako Civilinio kodekso numatyta tvarka.

Bendrosios nuostatos

1.Informacija, susijusi su Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro ( toliau Įstaigos) švietimo politikos vykdymu, yra grindžiama reglamentuojamų LR švietimo įstatymų, mokyklos nuostatų, Įstaigos strateginio plano bei Įstaigos metinės veiklos programos pagrindu.

Teikiamos informacijos pobūdis

2. Informaciją gali būti teikiama, jei ji neprieštarauja asmens duomenų apsaugos įstatymui.

3. Pateikus Įstaigos raštinėje prašymą arba jeigu būtinas operatyvumas paklausus žodžiu (telefonu), Įstaiga teikia informaciją:

3.1 apie ugdymo procesą bei turinį,

3.2  apie mokinių pasiekimus, pamokų lankymą, pastabas bei nuobaudas;

3.3 apie mokyklos renginius;

3.4 susijusią su mokinio adresu priimamais nutarimais, sprendimais (mokytojų tarybos sprendimai, socialinės pedagoginės grupės nutarimai,  direktoriaus įsakymai: griežti papeikimai, pašalinimas iš mokyklos ar įspėjimas dėl pašalinimo, padėkos ir pan.)

3.5 susijusią su LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Centro vykdoma švietimo politika;

3.6 apie profesinės karjeros galimybes;

3.7 apie Įstaigos  veiklą, perspektyvas, galimybes.

Informavimo būdai

3. Įstaigos mokinių tėvams informacija gali būti teikiama:

3.1  visuotiniuose  tėvų susirinkimuose;

3.2 grupės tėvų susirinkimuose;

3.3  informaciniuose stenduose;

3.4  interneto svetainėje : www.vsrc.lt;

3.5 elektroniniame dienyne;

3.6 mokyklos informaciniame centre – bibliotekoje;

3.7 telefonu( laidiniu ir mobiliu);

3.8 paštu ( registruotais ir paprastais laiškais).

Atsakomybė už informacijos pateikimą

4.Informacija, teikiama raštu, registruojama specialiame žurnale.

5. Už informacijos pateikimą tėvams atsako:

5.1 grupių vadovai;

5.2 mokytojai;

5.3 administracijos atstovai;

5.4  asmenys, direktoriaus įsakymu paskirti už viešąjį informavimą;

Aptarta ir suderinta 2012-12-21 Įstaigos tarybos posėdyje, protokolas Nr.6.