Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Tvarkos

Ugdymas organizuojamas 5 darbo dienas per savaitę.
Mokslo metų pradžia – 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. , pabaiga- 2018 m. birželio 30 d. arba pasibaigus programai pagal tvarkaraštį ir grafiką.

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Šv. Kalėdų) 2017-12 -27 2018- 01 -03
Žiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario(Šv.Velykų)* 2018- 04-03 2017-04-06
Vasaros atostogų 2018-07-01 2018-08-31

 

*Baigiamajame  kurse pavasario ( Velykų) atostogų  neskiriama

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų
rengimo centro direktoriaus

2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.V1-9

(2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V1-23 redakcija)

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRO

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS  NUOSTATOS
 2. Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro  (toliau – Įstaiga) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) lokalinis teisės aktas, reglamentuojantis Įstaigos darbo tvarką. Jų paskirtis – garantuoti darbo drausmę, efektyvų darbo organizavimą, reglamentuoti darbo santykių principus ir elgesio normas.
 3. Įstaigoje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Įstaigos įstatais, Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo (toliau – Dalininkai) nutarimais ir šiomis Taisyklėmis.
 4. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Įstaigos direktorius.
 5. BENDRIEJI ĮSTAIGOS STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

STRUKTŪRA

 1. Įstaigos organizacinę struktūrą, Įstaigos tarybai pritarus ir Dalininkams sutikus, nustato ir tvirtina direktorius. Atsižvelgiant į valstybės skiriamas lėšas Įstaigos etatų (pareigybių) sąrašą Įstaigos tarybai pritarus tvirtina direktorius ir suderina su Švietimo ir mokslo ministerija. Didžiausią Įstaigai leistiną pareigybių skaičių nustato Švietimo ir mokslo ministro patvirtinti „Profesinio mokymo įstaigų etatų normatyvai“. Mokytojų skaičius priklauso nuo grupių komplektų ir mokinių skaičiaus. Direktorius Įstaigos tarybai pritarus gali įsteigti reikalingus etatus, finansuojamus iš Centro nuosavų lėšų.

Centrui laimėjus ir pradėjus vykdyti projektus direktoriaus įsakymu yra paskiriama projekto administravimo grupė, kuri gauna įgaliojimus parinkti reikalingus ekspertus, mokymo medžiagos rengėjus ar kitus reikalingus specialistus.

 1. Įstaigai vadovauja direktorius. Direktorius turi 2 pavaduotojus: pavaduotoją ugdymui ir pavaduotoją infrastruktūrai. Įstaigoje dirba 3 skyrių vedėjai: Viršuliškių skyriaus vedėjas, Fabijoniškių skyriaus vedėjas ir gimnazijos skyriaus vedėjas. Direktorius tiesiogiai arba per pavaduotojus, skyrių vedėjus koordinuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą.
 2. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus
 3. Direktorius arba jo įgalioti Įstaigos darbuotojai atstovauja Įstaigą šalies ir tarptautinėse organizacijose.
 4. Įstaigos administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, vyriausiasis finansininkas, skyrių vedėjai.
 5. Įstaigos savivalda – Įstaigos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, metodinės grupės, direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, kurių veiklą reglamentuoja Įstaigos įstatai ar švietimo teisiniai dokumentai.
 6. Įstaigos tarybą sudaro 11 asmenų (vadovaujantis Įstaigos įstatais).
 7. Įstaigos profesiniam ugdymui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir Viršuliškių bei Fabijoniškių skyrių vedėjai; viduriniam ugdymui – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas ir metodininkas.
 8. Direktoriui nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar laikinojo nedarbingumo) jį pavaduoja vienas iš pavaduotojų arba kitas dalininkų įgaliotas asmuo.

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Įstaigos darbuotojų darbo organizavimą, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro įstatai, šios Taisyklės ir pareiginiai nuostatai.
 2. Įstaigos darbuotojai asmeniškai atsako už kokybišką savo funkcijų atlikimą.
 3. Įstaigos direktorius inicijuoja ir organizuoja Įstaigos strateginio švietimo plano, metinės veiklos programos projektų rengimą, teikia juos Įstaigos tarybai aprobuoti ir Dalininkams tvirtinti.
 4. Metinę finansinę ir praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą kartu su auditą atlikusios įstaigos išvadomis direktorius pateikia Dalininkams ne vėliau kaip po keturių mėnesių nuo finansinių metų pabaigos.
 5. Direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai ne rečiau kaip kartą per mėnesį (esant reikalui ir dažniau) informuoja direktorių apie protokolinių sprendimų vykdymą.
 6. Kiekvienas Įstaigos bendruomenės narys gali žodžiu ar raštu pateikti pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos.

 VADOVO NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS

 1. Nurodymus ir sprendimus Įstaigos direktorius įformina įsakymais, rezoliucijomis, kita rašytine ar žodine forma. Įstaigos direktoriaus pavaduotojų nurodymai ir sprendimai pateikiami žodžiu.
 2. Rezoliucijoje nurodyti vykdytojai yra asmeniškai atsakingi už nurodymo vykdymą.
 3. Darbuotojų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu (drausminiu) nusižengimu.

 

 

 INFORMACIJOS PATEIKIMAS, INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

 1.  Įstaigos direktorius yra atsakingas už informacijos apie Įstaigos veiklą teikimą žiniasklaidai, Dalininkams ir veiklos aprašo skelbimą internete. Informacijos apie įstaigos veiklą pateikimo tvarką ir apimtį nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
 2.  Įstaigos direktorius priima Įstaigos bendruomenės narius ir kitus interesantus, nagrinėja jų pasiūlymus, prašymus bei skundus.
 3.  Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą taip pat priima direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai, metodininkas, grupių vadovai, mokytojai.
 4. Įstaigos darbuotojai bendraudami su interesantais turi būti dėmesingi, atidūs, jiems padėti. Jei Įstaigos darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, nurodo kitą darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą.
 5.   Įstaigos darbuotojai, turintys asmeninį elektroninio pašto adresą, į šiuo paštu gautus laiškus ar kito pobūdžio pranešimus, susijusius su jo pareigomis, atsako asmeniškai, o kai jie pagal savo kompetenciją negali patys priimti sprendimo dėl atsakymo į elektroniniu paštu gautą laišką, apie tai privalo informuoti savo tiesioginį vadovą.

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 1.  Įstaigoje organizuojami popamokiniai renginiai mokiniams, seminarai, konferencijos ir kiti renginiai. Už šių renginių darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą, kviečiamus asmenis ir svečius, suderinęs su savo tiesioginiu vadovu, atsakingas renginį organizuojantis Įstaigos darbuotojas.
 2.  Mokinių ekskursijas, edukacinius renginius ir kitus ne Įstaigoje vykstančius renginius Įstaigos darbuotojai organizuoja pagal mokymo planus ir/ar Įstaigos veiklos planą, įteisinę tai direktoriaus įsakymu.

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, PERKĖLIMAS Į KITAS PAREIGAS, ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ

 1.  Įstaigos darbuotojus priima į darbą (pareigas) arba atleidžia iš darbo (pareigų) direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) jį pavaduojantis asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu (priimdamas į darbą asmenį dirbti mokytoju) ir kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
 2. Priimamas į darbą (pareigas) darbuotojas pateikia šiuos dokumentus:  prašymą dėl priėmimo į darbą, pasą arba asmens tapatybės kortelę, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, išsilavinimo dokumentus (jei darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu), privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) arba  Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a), neįgalaus asmens pažymėjimą (jei į darbą priimamas neįgalus asmuo), išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, 3 nuotraukas (3 x 4 cm).
 3.   Asmuo, norintis eiti antraeiles pareigas, iki darbo sutarties sudarymo turi pateikti darbdaviui, kuris darbuotoją  priima į antraeiles pareigas (darbą), iš pagrindinės darbovietės gautą pažymą, kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. Pažyma galioja vienerius metus.
 4.  Darbuotojas, dirbantis keliose darbovietėse, turi pateikti pažymas apie darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą.  Pažyma galioja vienerius metus.
 5.    Pasikeitus darbo ir poilsio laikui pagrindinėje darbovietėje, darbuotojas turi apie tai pranešti priėmusiam jį į antraeiles pareigas (darbą) darbdaviui ir pateikti pažymą.
 6.    Su priimamu į darbą (pareigas) asmeniu sudaroma rašytinė darbo sutartis, kurią pasirašo direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos), jį pavaduojantis asmuo ir darbuotojas. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią darbuotojui įteikiamas antras darbo sutarties egzempliorius.
 7.    Su darbuotoju, kurio darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe, sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Pareigų, dėl kurių sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąrašą  tvirtina Įstaigos direktorius (Pridedama).
 8.  Personalo vedėjas supažindina (pasirašytinai) naujai priimtą darbuotoją su  Darbo tvarkos taisyklėmis ir darbuotojo pareiginiais nuostatais.
 9.    Direktoriaus įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai  praveda  įvadinį saugos darbe instruktažą,  įvadinį priešgaisrinės saugos instruktažą ir įvadinį civilinės saugos instruktažą. Instruktažą darbo vietoje praveda darbuotojo tiesioginis vadovas.  Išklausęs instruktažus darbuotojas pasirašo tam skirtuose žurnaluose.
 10.    Priėmimas į darbą įforminamas įsakymu, kuris leidžiamas sutarties pagrindu. Su įsakymu apie darbuotojo priėmimą darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.
 11.    Darbuotojas pateikia buhalterijai asmeninės sąskaitos banke numerį ir prašymą (jei pageidauja) dėl NPD (neapmokestinamasis pajamų dydis) ar PNPD (papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis) taikymo.
 12.   Priimtas į drabą darbuotojas užpildo darbuotojo įskaitos lapą, parašu patvirtindamas pateiktų duomenų tikrumą.
 13.   Priimtas į darbą darbuotojas pateikia personalo vedėjui vaiko(ų) iki 14 metų gimimo liudijimus; neįgalaus vaiko pažymėjimą (jei šeimoje auga neįgalus iki 18 metų vaikas); ištuokos liudijimą ir kitus įrodančius dokumentus šeimos nariui, kuris vienas augina vaiką iki 14 metų.
 14.    Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
 15. Kai keičiamas veiklos mastas, darbo organizavimas ar kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal šio Kodekso 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos.
 16.    Darbuotojui parašius prašymą dėl atleidimo iš darbo (pareigų), prašymą vizuoja jo tiesioginis vadovas, po to prašymas teikiamas direktoriui.
 17.    Atleidžiamas iš darbo darbuotojas privalo atsiskaityti su Įstaiga. Jam įteikiamas atsiskaitymo lapas, kuriame apie atsiskaitymą turi pasirašyti nurodytų skyrių vadovai. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas jo žinioje esančias bylas, dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui, užimsiančiam jo pareigas, arba direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo-priėmimo aktus tvirtina direktorius.
 18.    Nutraukiant darbo sutartį ją pasirašo Įstaigos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) jį pavaduojantis asmuo ir darbuotojas.
 19. Darbuotojai atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu pagal Įstaigos direktoriaus įsakymą, su kuriuo darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.
 20.  Darbuotojui pageidaujant, jam išduodama pažyma apie darbą, nurodant darbo funkcijas (pareigas) jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu – darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką).
 21.    Su atleidžiamu iš darbo darbuotoju privaloma visiškai atsiskaityti jo atleidimo dieną.
 22. DARBO IR POILSIO LAIKAS
 23.    Darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, nustatančiais darbo ir poilsio laiko sąlygas.
 24.  Įstaigoje nustatyta 5 dienų darbo savaitė. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.
 25.    Pedagogų darbo laikas fiksuojamas pamokų ir užsiėmimų tvarkaraščiuose, profesijos mokymo dienynuose bei viduriniojo ugdymo mokytojo dienynuose. Pedagogų darbo valanda – 60 min., iš kurių 45 min. – tiesioginis darbas su mokiniais.
 26. Įstaigos administracijos darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką (40 val. per savaitę), darbo

laikas : pirmadieniais – ketvirtadieniais – nuo 8.00 val. iki 16.45 val. , penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 15.30 val Pertrauka pailsėti ir pavalgyti – 30 min., nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

 1.    Valgyklos darbuotojai dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 15.00 val.  Galimybė pavalgyti suteikiama darbo laiku, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 158 str. 5 d.
 2.    Budėtojų ir sargų darbo laikas nustatomas darbo grafikuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 str 4 d. Galimybė pavalgyti suteikiama darbo metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 158 str. 5 d.
 3.  Bendrabučio auklėtojų, valytojų, kiemsargių ir darbuotojų, dirbančių pagal kelias darbo sutartis, sutrumpintą arba ne visą darbo laiką,  darbo laikas nustatomas darbo grafikuose.
 4. Kitų darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką (40 val. per savaitę), darbo laikas atitinka administracijos darbo laiką.
 5.    Administracijos darbuotojams ir kitiems specialistams, užimantiems etatines pareigas ir vedantiems pamokas, darbo dienos laikas pratęsiamas tiek, kiek jie tą darbo dieną turi pamokų.
 6.    Esant tarnybiniam būtinumui, dėl svarbių asmeninių aplinkybių ir direktoriui sutikus (vizuojant pateiktą darbo grafiką) atskiriems darbuotojams gali būti nustatytas individualus darbo grafikas.
 7.  Darbo grafikus rengia darbuotojų tiesioginiai vadovai, tvirtina administracijos darbuotojai. Darbo grafikai paskelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo.
 8.  Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
 9. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Teisės į šias lengvatas neturintiems darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti lengvata, ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas informuoja tiesioginį vadovą.
 10. Darbuotojai privalo laikytis Įstaigoje nustatyto darbo laiko režimo.
 11.   Įstaigos darbuotojai, palikdami įstaigą darbo reikalais,  privalo informuoti savo tiesioginį vadovą, nurodydami išvykimo tikslą ir trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
 12. Darbuotojas, pageidaujantis dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose darbo metu, teikia prašymą direktoriui, prieš tai suderinęs su savo tiesioginiu vadovu.
 13.   Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, nedelsdami privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali parnešti patys, tai gali padaryti ir kiti jų paprašyti asmenys.
 14. Įstaigos direktorius, gavęs darbuotojo prašymą raštu, gali leisti neatvykti į darbą pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 143 str. 2 d. 2 p.  ( rašomas įsakymas dėl neatvykimo į darbą administracijos leidimu).
 15.    Įstaigos darbuotojams suteikiamos kasmetinės (minimalios, papildomos, pailgintos) atostogos ir tikslinės (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, atostogos vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinės, valstybinėms  ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atostogų suteikimo tvarką.
 16.    Kasmetinės atostogos centro darbuotojams suteikiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 166-177 straipsnių nuostatomis.
 17.   Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos.
 18.   Kasmetinės minimalios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos suteikiamos darbuotojams iki 18 metų; darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų; neįgaliesiems.
 19.  Dirbantiems ne visą darbo laiką kasmetinės atostogos netrumpinamos.
 20.  Kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo stažą Įstaigoje – darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį stažą – 3  kalendorinės dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą Įstaigoje – 1 kalendorinė diena. Kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimaliųjų atostogų ir gali būti suteikiamos kartu arba atskirai. Darbuotojams, turintiems teisę gauti kasmetines pailgintas ir kasmetines papildomas atostogas, jų pasirinkimu suteikiamos arba tik kasmetinės pailgintos atostogos, arba prie kasmetinių minimaliųjų atostogų pridėtos kasmetinės papildomos atostogos.
 21.  Pedagogams suteikiamos kasmetinės pailgintos atostogos – penkiasdešimt šešios dienos. Pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos pedagogams suteikiamos mokinių vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti Įstaigoje.
 22.   Įstaigoje kasmetinės atostogos suteikiamos pagal su darbuotojais suderintą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą atostogų grafiką. Atostogų grafikas gali būti keičiamas direktoriaus įsakymu darbuotojui pateikus prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu, prieš 5 kalendorines dienas.
 23.   Darbuotojams, kurie laiko stojamuosius egzaminus ar mokosi savo iniciatyva, mokėjimo už mokymosi laiką klausimas sprendžiamas šalių susitarimu.
 24. DARBO UŽMOKESTIS
 25.   Darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Švietimo ir mokslo ministerijos teisiniai aktai, kiti teisiniai dokumentai.
 26.   Darbo užmokestį sudaro: tarnybinis atlyginimas, priedai, priemokos.
 27.  Konkrečius Įstaigos darbuotojų tarnybinių atlyginimus (koeficientus) ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų,  vadovaudamasis su ŠMM suderintu etatų sąrašu ir Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašu“.
 28.   Skiriamų centro darbuotojams vienkartinių piniginių išmokų, priedų ir priemokų   skyrimo tvarka ir dydis nustatomi vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ ir vėlesniais nutarimo pakeitimais.
 29.   Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos nurodomos darbo sutartyse.
 30. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį (6 ir 21 mėnesio dieną). Darbuotojo raštišku prašymu atlyginimas gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį –  6 mėnesio dieną.
 31. Darbuotojai ne rečiau, kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu informuojami  apie jiems apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę.
 32.  Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.

 

 

 

 1. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS, PAŠALPŲ SKYRIMAS
 2.    Darbuotojams skatinti ar paremti skirtų vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr.511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ ir vėlesni nutarimo pakeitimai.
 3.  Darbuotojams už gerą darbo pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą gali būti:

86.1. pareikšta padėka;

86.2. įteikiamas padėkos raštas;

86.3. išmokama vienkartinė piniginė išmoka;

86.4. įteikiama vardinė dovana.

 1.    Už ypatingus nuopelnus švietimo sisitemai darbuotojas gali būti siūlomas valstybės apdovanojimui gauti.
 2.    Įstaigos darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo, įmotės, įtėvio ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo gali būti skiriama iki 5 MMA (minimalioji mėnesinė alga) dydžio materialinė pašalpa iš Įstaigos lėšų. Norėdamas gauti pašalpą darbuotojas rašo prašymą ir pateikia įrodymą patvirtinančius dokumentus. Mirus darbuotojui, materialinė pašalpa išmokam jo šeimos nariams.

VII. DARBO ETIKA

 1. Kiekvienas Įstaigos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus Įstaigos vadovybės nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus.
 2. Įstaigos bendruomenės nariai savo tarpusavio santykius privalo grįsti tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.
 3. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, tvarkinga.
 4. Įstaigos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių ar kitokių toksinių medžiagų.
 5. Įstaigos darbuotojams draudžiama Įstaigos  patalpose, teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, kitomis toksinėmis medžiagomis, rūkyti, vartoti necenzūrinius žodžius ar kitaip nepadoriai elgtis ir netoleruoti, kad taip elgtųsi mokiniai.
 6.  Įstaigos darbuotojams draudžiama vartoti asmeninius maisto produktus ir gėrimus interesantų aptarnavimo metu.

VIII. NAUDOJIMASIS ĮSTAIGOS PATALPOMIS IR TURTU

 1. Darbuotojai turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys jų darbo vietoje būtų tik darbuotojui esant ir tiesioginiam vadovui sutikus.
 2. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus teisės aktuose nustatytais atvejais.
 3.    Darbuotojai turi rūpintis darbo vietos švara, tvarka, racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Įstaigos  išteklius.
 4.  Darbuotojai privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 5.    Įstaigos darbuotojai, baigę darbą, išeidami iš patalpos privalo uždaryti langus, užrakinti duris, išjungti visus elektros prietaisus;
 6. Sugedus inventoriui ar jį sugadinus, darbuotojai privalo informuoti tiesioginį vadovą ir užfiksuoti informaciją apie gedimą remonto darbų žurnale.
 7. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą atlieka ar organizuoja tik atsakingas už tai Įstaigos darbuotojas.
 8. Įstaigos patalpomis ir turtu galima naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Kitais atvejais – suderinus su Įstaigos administracija.
 9. Naudotis asmeniniais tikslais Įstaigos transportu gali būti leidžiama direktoriaus įsakymu. Darbuotojas rašo prašymą ir sumoka už paslaugą atitinkamą sumą į Įstaigos kasą.
 10. DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 11. Darbuotojų teisės:

104.1.  turėti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, nustatytas Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme;

104.2.  gauti informaciją, susijusią su darbo santykiais;

104.3.  dalyvauti Įstaigos savivaldos rinkimuose ir jos darbe;

104.4.  jungtis į profsąjungas ir kitas organizacijas įstatymų nustatyta tvarka;

104.5. nustatyta VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka tobulinti kvalifikaciją;

104.6.  įstatymų nustatyta tvarka naudotis kasmetinėmis ir tikslinėmis atostogomis;

104.7. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad darbdavys atlygintų žalą, patirtą dėl darbdavio kaltės.

 1. Darbuotojų pareigos:

105.1.  laikytis Įstaigos įstatų, šių Taisyklių ir pareiginių nuostatų;

105.2.  vykdyti teisėtus administracijos reikalavimus ir nurodymus;

105.3.  saugoti savo ir kitų sveikatą, saugiai dirbti, vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.  Darbuotojas, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą, privalo (jeigu jis pajėgia) nedelsiant pranešti savo tiesioginiam vadovui. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo padarinius, privalo suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą ir nedelsiant informuoti skyriaus vadovą;

105.4. teisės aktų nustatyta tvarka išklausyti pirmosios pagalbos teikimo bei higienos įgūdžių privalomuosius mokymus, tikrintis sveikatą ir pateikti įgaliotam darbuotojui asmens medicininę knygelę;

105.5. pasikeitus darbuotojo įskaitos lape pateiktiems duomenims (gyvenamosios vietos adresui, telefono numeriui, šeimyninei padėčiai, išsilavinimui) arba asmens dokumentams, nedelsiant pranešti personalo vedėjui ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus;

105.6.  tapus neįgaliu, nedelsiant pateikti personalo vedėjui neįgalaus asmens pažymėjimą  ir išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų;

105.7.  pateikti personalo vedėjui kvalifikacijos kėlimo dokumentų kopijas iki einamųjų metų birželio 15 dienos;

105.8. paskutinę darbo dieną visiškai atsiskaityti už jam išduotas materialines ir kitas vertybes.

 1. Kitas darbuotojų teises ir pareigas reglamentuoja Įstaigos įstatai ir pareiginiai nuostatai.
 2. ATSAKOMYBĖ
 3.    Įstaigos darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos:

107.1. pastaba;

107.2. papeikimas;

107.3. atleidimas iš darbo.

 1.    Prieš skirdamas drausminę nuobaudą direktorius turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per direktoriaus nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.
 2. Drausminė nuobauda skiriama direktoriaus įsakymu ir darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.
 3. Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų.
 4. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.
 5.  Darbuotojai privalo įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Įstaigai padarytą materialinę žalą, atsiradusą dėl: turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo); medžiagų pereikvojimo; baudų ir kompensacinių išmokų, kurias Įstaiga turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės; išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų; netinkamo materialinių vertybių saugojimo; netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos; to, kad nesiimta priemonių užkirsti kelią materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti; darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 7. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir yra privalomos kiekvienam Įstaigos darbuotojui.
 8. Taisyklės keičiamos pasikeitus darbo santykius reglamentuojantiems įstatymams, švietimo veiklą reglamentuojantiems dokumentams arba Įstaigos tarybos iniciatyva. Taisyklių pakeitimai įforminami Įstaigos direktoriaus įsakymu.
 9. Taisyklės viešinamos skelbimų lentoje ir Įstaigos interneto tinklalapyje.

__________________________________________

 

 

SUDERINTA
Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų
rengimo centro Įstaigos tarybos

2013 m. sausio 31 d. protokolo Nr.1.;

2016 m. sausio 22 d. protokolo Nr. V6-1.

 

 

 

 

PATVIRTINTA
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro
Direktoriaus
2013 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. V1- 21
1 leidimas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro (toliau – Įstaigos) Mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Įstaigos mokinių elgesio, mokymosi tvarką. Jų tikslas – kurti geranorišką ir saugią Įstaigos aplinką visiems mokiniams, mokytojams ir kitiems darbuotojams.
 2. Visi Įstaigos mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių bei vadovautis moralės ir etikos principais.

II. MOKINIŲ TEISĖS

3. Įstaigos mokiniai turi teisę:

3.1. į nemokamą mokymą Įstaigoje;

3.2. gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

3.3. nustatyta tvarka naudotis Įstaigos vadovėliais, biblioteka, interneto ryšiu, sporto sale,

teorinio ir praktinio mokymo kabinetais ir dirbtuvėmis;

3.4. ne pamokų metu būti skaitykloje, ruoštis pamokoms, skaityti mokslinę, grožinę ar

periodinę spaudą;

3.5. nuomoti gyvenamąjį plotą Įstaigos bendrabutyje (gyvenantys ne Vilniaus mieste);

3.6. gauti stipendiją ir materialinę paramą pagal Įstaigos patvirtintus Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus;

3.7. gauti akademines atostogas dėl sveikatos būklės;

3.8. gauti socialinę pedagoginę pagalbą;

3.9. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią

informaciją;

3.10. Įstaigos tarybai ar direktoriui pateikti klausimus ar prašymus raštu ir per 10 d.d.

gauti atsakymus;

3.11. dalyvauti savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje

veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;

3.12. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;

3.13. ginti savo teises Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

III. MOKINIŲ PAREIGOS

4. Mokiniai privalo:

4.1. stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti Įstaigos darbuotojus ir jų

nuomonę;

4.2. atlikti mokytojų skirtas namų užduotis, turėti mokymuisi reikalingas priemones;

4.3. nevėluoti į pamokas, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, apie neatvykimą informuoti grupės vadovą. Praleistas pamokas gali pateisinti gydytojų pažymomis ar kitų įstaigų išrašytais dokumentais, tėvų (globėjų) prašymais ne daugiau kaip tris dienas iš eilės du kartus per pusmetį (apie mokinių neatvykimą tėvai (globėjai) informuoja grupės vadovą telefonu);

4.4. pamokų, popamokinės veiklos, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikytis mokytojų,

vadovų, auklėtojų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių;

4.5. laikytis higienos reikalavimų, Įstaigoje vilkėti tvarkingus ir švarius drabužius;

4.6. kūno kultūros pamokose ir mokomosios praktikos užsiėmimuose vilkėti specialią aprangą ir avalynę. Atleisti nuo pamokos ar užsiėmimų mokiniai privalo stebėti pamoką ar užsiėmimus iki pamokos pabaigos;

4.7. laikytis saugos darbe taisyklių kabinetuose, dirbtuvėse, praktinio mokymo patalpose;

4.8. asmeniškai atsakyti už savo darbo vietą bei mokymo priemones kabinete, bibliotekoje ar mokomosiose dirbtuvėse.

4.9. pamokų metu išjungti mobilaus telefono garsą;

4.10. tausoti Įstaigos turtą, taupyti elektros energiją, vandenį;

4.11. už padarytą Įstaigai žalą atsakyti įstatymų numatyta tvarka;

4.12 valgykloje pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą, vykdyti budinčių mokytojų nurodymus;

4.13. gyvenant bendrabutyje laikytis bendrabučio tvarkos taisyklių;

4.14. mokėti už bendrabutį nustatytą mokestį;

4.15. tinkamai derinti mokymąsi, darbą ir poilsį, gerbti savo ir kitų laiką;

4.16. visada turėti mokinio pažymėjimą ir jį pateikti prašant bet kuriam Įstaigos darbuotojui;

4.17. laikytis mokinio elgesio taisyklių Įstaigos teritorijoje ir viešose vietose.

 1. Mokinių elgesys mokomosiose dirbtuvėse, objekte (gamyboje):

5.1. kiekvienas mokinys privalo laiku atvykti į savo darbo vietą ir vykdyti vadovaujančių darbuotojų nurodymus;

5.2. dirbti leidžiama tik tiems mokiniams, kurie yra išklausę saugumo technikos, darbo ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių instruktažą;

5.3. darbo vietą mokinys privalo palikti švarią, tvarkingą, tinkamą kito darbui;

5.4. dirbtuvėse ir objekte griežtai draudžiama užsiimti pašaliniais darbais.

IV. MOKINIŲ DVASINIS TOBULĖJIMAS

6. Mokiniai:

6.1. domisi ir puoselėja tautos tradicijas ir papročius;

6.2. turiningai leidžia laisvalaikį (lanko muziejus, parodas, spektaklius, skaito knygas, seka spaudą, televizijos, radijo laidas ir kt.);

6.3. gerbia tėvus, šeimos narius, kaimynus, mokytojus, ir kitus piliečius, užjaučia ir padeda silpnesniems ir reikalaujantiems globos žmonėms, yra tolerantiški.

V. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

7. Mokiniams Įstaigoje griežtai draudžiama:

7.1. rūkyti;

7.2. vartoti necenzūrinius žodžius;

7.3. teršti aplinką;

7.4. gadinti Įstaigos turtą;

7.5. sėdėti ant palangių;

7.6. reketuoti, savintis svetimus daiktus;

7.7. naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus;

7.8. žaisti materialinės naudos siekiančius (azartinius) žaidimus;

7.9. slapta (be asmens sutikimo) filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, darbuotojų) veiklą ir pokalbius;

7.10. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis; nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje;

7.11. atsinešti ir naudoti pirotechnikos priemones, ginklus ar kitus sveikatai pavojingus daiktus ar medžiagas;

7.12. atsinešti garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, kitus spaudos leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;

7.13. Įstaigos patalpose klausytis garsiai muzikos ar kitų garso įrašų;

7.14. atsinešti į Įstaigą kitų mokymo procesui nereikalingų daiktų;

7.15. sėdėti pamokose su striukėmis, paltais, kepurėmis, gobtuvais ir pan.;

7.16. sąmoningai trukdyti darbą pamokose;

7.17. vartoti ir pardavinėti alkoholį, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas;

7.18. ateiti į Įstaigą pavartojus alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų.

VI. SKATINIMAI IR NUOBAUDOS

8. Įstaigoje taikomi šie skatinimai:

8.1. pagyrimai, padėkos;

8.2. apdovanojimai atminimo dovanomis;

8.3. padėkos Įstaigos internetinėje svetainėje;

8.4. ekskursijos geriausiai besimokantiems ir aktyviausiems mokiniams.

9. Pažeidus Mokinių elgesio taisykles taikomos šios nuobaudos:

9.1. svarstymas Pedagoginėje socialinėje darbo grupėje, Mokytojų taryboje, įtraukimas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą;

9.2. Įstaigos atsakingų darbuotojų įspėjimas ( direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, skyriaus vedėjo, grupės vadovo įspėjimas žodžiu ar raštu).

11. Direktoriaus įsakymu skiriamos šios drausminės nuobaudos:

11.1. pastaba;

11.2. įspėjimas;

11.3. papeikimas;

11.4. šalinimas iš Įstaigos. Mokiniai šalinami iš Įstaigos už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokykloje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties praleidimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę Įstaigos bendruomenės narių saugumui.

12. Mokiniai, nesilaikantys elgesio taisyklių, mokytojui, klasės vadovui, mokyklos administracijai reikalaujant rašo pasiaiškinimą.

13. Įstaigos darbuotojai, pastebėję mokinius, pažeidžiančius mokinio elgesio taisykles, rašo tarnybinį pranešimą, kuris registruojamas ir perduodamas socialiniam pedagogui.

VII. MOKINIŲ FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ

 1. Už nepilnamečio mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai).
 2. Įstaigos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar sumokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.
 3. Už sugadintą turtą ar padarytą materialinę žalą pilnamečiai mokiniai atsako Civilinio kodekso numatyta tvarka.

Bendrosios nuostatos

1.Informacija, susijusi su Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro ( toliau Įstaigos) švietimo politikos vykdymu, yra grindžiama reglamentuojamų LR švietimo įstatymų, mokyklos nuostatų, Įstaigos strateginio plano bei Įstaigos metinės veiklos programos pagrindu.

Teikiamos informacijos pobūdis

2. Informaciją gali būti teikiama, jei ji neprieštarauja asmens duomenų apsaugos įstatymui.

3. Pateikus Įstaigos raštinėje prašymą arba jeigu būtinas operatyvumas paklausus žodžiu (telefonu), Įstaiga teikia informaciją:

3.1 apie ugdymo procesą bei turinį,

3.2  apie mokinių pasiekimus, pamokų lankymą, pastabas bei nuobaudas;

3.3 apie mokyklos renginius;

3.4 susijusią su mokinio adresu priimamais nutarimais, sprendimais (mokytojų tarybos sprendimai, socialinės pedagoginės grupės nutarimai,  direktoriaus įsakymai: griežti papeikimai, pašalinimas iš mokyklos ar įspėjimas dėl pašalinimo, padėkos ir pan.)

3.5 susijusią su LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Centro vykdoma švietimo politika;

3.6 apie profesinės karjeros galimybes;

3.7 apie Įstaigos  veiklą, perspektyvas, galimybes.

Informavimo būdai

3. Įstaigos mokinių tėvams informacija gali būti teikiama:

3.1  visuotiniuose  tėvų susirinkimuose;

3.2 grupės tėvų susirinkimuose;

3.3  informaciniuose stenduose;

3.4  interneto svetainėje : www.vsrc.lt;

3.5 elektroniniame dienyne;

3.6 mokyklos informaciniame centre – bibliotekoje;

3.7 telefonu( laidiniu ir mobiliu);

3.8 paštu ( registruotais ir paprastais laiškais).

Atsakomybė už informacijos pateikimą

4.Informacija, teikiama raštu, registruojama specialiame žurnale.

5. Už informacijos pateikimą tėvams atsako:

5.1 grupių vadovai;

5.2 mokytojai;

5.3 administracijos atstovai;

5.4  asmenys, direktoriaus įsakymu paskirti už viešąjį informavimą;

Aptarta ir suderinta 2012-12-21 Įstaigos tarybos posėdyje, protokolas Nr.6.